Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định số 289/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân
11:05 | 22/03/2008
New Page 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ, gồm:

l. Cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hoả/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

2. Điều chỉnh mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo từ 80.000 đồng/người/năm lên 130.000 đồng/người/năm.

3. Hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với thành viên thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Thời gian thực hiện hỗ trợ đối với các quy định tại khoản l, 2 và 3 Điều này được áp dụng từ năm 2008.

4. Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hai sản.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

- Tàu mua mới đóng mới tàu theo công suất từ 90CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên;

- Tàu mua mới, đóng mới phải có máy mới 100% và đạt các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ngư dân có địa chỉ cư trú hợp pháp, có hoạt động đánh bắt hải sản được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận.

b) Mức hỗ trợ: 70.000.000 đồng/tàu/năm.

5. Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

- Tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho tàu khai thác hải sản đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản, tham gia mua bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên;

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi ngư dân cư trú xác nhận hoạt động đánh bắt hải sản thường xuyên trên biển;

- Máy được lắp đặt phải mới 100% và đạt các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với máy tàu có công suất từ 40CV đến dưới 90CV: hỗ trợ 10.000.000 đồng/máy/năm;

- Đối với máy có công suất từ 90CV trở lên: hỗ trợ 18.000.000 đồng/máy/năm.

6. Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

Tàu đánh bắt hải sản có công suất 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho đánh bắt hải sản đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản, tham gia mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên;

- Tàu mua mới, đóng mới phải có máy mới 100% và đạt các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ngư dân có địa chỉ cư trú hợp pháp, có hoạt động đánh bắt hải sản được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận

b) Mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên hàng năm.

Thời gian thực hiện hỗ trợ đối với các quy định tại khoản 4, 5, và 6 Điều này được áp dụng từ năm 2008 đến năm 2010.

7. Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

- Các chủ tàu có tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hoạt động từ 6 tháng trong một năm trở lên, đã hoàn thành thủ tục mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, có đăng kiểm, đăng ký lưu hành phương tiện đánh bắt hải sản theo quy định của pháp luật;

- Có giấy phép khai thác hải sản, có địa chỉ cư trú hợp pháp được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận;

- Phải có xác nhận của chính quyền cấp xã và bộ đội biên phòng sau mỗi chuyến đi biển.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên: hỗ trợ 8 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 3 lần/năm;

- Đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV: hỗ trợ 5 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 4 lần/năm;

- Đối với tàu có công suất máy dưới 40CV: hỗ trợ 3 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 5 lần/năm.

c) Thời gian hỗ trợ: thực hiện trong năm 2008.

Điều 2. Nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định này:

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.

2. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

Điều 3. Thực hiện cấp tiền hỗ trợ thông qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

l. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chi đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên theo quy định tại Quyết định này;

b) Hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

2. Bộ Tài chính:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan quy định hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng; hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ này;

b) Cấp kinh phí kịp thời cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định này;

c) Hàng quý, Bộ Tài chính tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Ban hành tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các loại tàu đánh bắt hải sản theo từng loại công suất để các địa phương, tổ chức, cá nhân có căn cứ thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ cho ngư dân.

4. Bộ Y tế tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế phục vụ tốt công tác, khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo có bảo hiểm y tế.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế.

6. Các Bộ, ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Trường hợp tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định trong việc tiếp nhận hỗ trợ của Nhà nước sẽ bị thu hồi tiền hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quy định số 114-QĐ/TW ngày 20/8/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Quân đội (03/10/2008)
Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức tương thấp, đời sống khó khăn (19/09/2008)
Quyết định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Trung ương (30/07/2008)
Quyết định số 258/QĐ-TTg, ngày 04/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là ngày thi đua yêu nước (05/06/2008)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 08/1/2008 của Chính phủ quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới (15/01/2008)
Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/1/2008 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 (15/01/2008)
Những quy định mới về những điều đảng viên không được làm (24/12/2007)
Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng (12/12/2007)
Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước (03/12/2007)
Quyết định về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (21/11/2007)
Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg ngày 5/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (11/11/2007)
Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu (20/10/2007)
Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (10/10/2007)
Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (09/10/2007)
 Trang 1 / 6 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Nhìn lại kết quả Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
Bài 3: Đổi mới tư duy trong công tác cán bộ
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet