Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10:20 | 10/04/2006
I. Mục tiêu và yêu cầu:
- Nhằm tạo thế chủ động trong tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khai thác tối đa những lợi thế để mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ và kiến thức quản lý, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vượt qua những khó khăn thách thức xảy ra trong quá trình hội nhập và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ ban hành theo quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 và Chương trình số 31-Ctr/TU ngày 01/11/2002 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; UBND tỉnh đề ra Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh.
- Kế hoạch này là định hướng để các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các bước hội nhập kinh tế quốc tế của cấp, ngành, địa phương mình và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan trong tỉnh và các địa phương khác trong khu vực nhằm bảo đảm thắng lợi tiến trình hội nhập kinh tế quốc tê.
II. Nội dung của kế hoạch
Căn cứ vào 10 nội dung Chương trình hành động của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ) và 7 nội dung trong Chương trình số 31-Ctr/TU ngày 01/11/2002 của Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu. Kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hội nhập kinh tế quốc tế với những nội dung cụ thể như sau:
1. Công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền: Chủ động trong công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng chương trình tuyên truyền cho các nhóm đối tượng khác nhau và đặc biệt chú ý đến các đội ngũ báo cáo viên.
1.1. Dưới sự chủ trì cùa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến rộng rãi về Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh Uỷ về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, thương nhân và nhân dân trong tỉnh.
Các nội dung này được triển khai trong quý II năm 2003.
1.2. Sở Thương mại chỉ đạo Trung tâm xúc tiến Thương mại phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Viết nam tại Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan thông tin đại chúng thường trú tại tỉnh xây dựng kế hoạch về hội nhập, Luật kinh tế quốc tế, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thong tin đại chúng, trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp.
1.3. Giao Sở Văn hoá – Thông tin, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài pHát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng một số loại hình, chương trình về hội nhập kinh tế, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Có thể phối hợp với các chuyên gia có kinh nghiệm, các nhà chuyên môn và các phóng viên chuyên mục, các Biên tập viên của Đài Truyền hình Trung Ương hoặc Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng các chương trình tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế dưới nhiều hình thức.
1.4. Việc tổ chức tuyên truyền cần xây dựng và thực hiện theo từng nội dung riêng cho các nhóm đối tượng gồm: (a) Đảng viên; (b) Cán bộ, Công chức Nhà nước; (c) các doanh nghiệp; (d) các cơ quan bảo vệ pháp luật; (e) toàn thể nhân dân. Tổ chức sinh hoạt trong Đảng ở mọi cấp với các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành theo từng cấp và triển khai rộng rãi trên qui mô toàn tỉnh.
Các nội dung này được triển khai trong quí II năm 2003.
2. Thường xuyên cập nhật, hệ thống hoá các chính sách kinh tế, thương mại, kinh tế đối ngoại do Trung Ương ban hành, cải cách thủ tục hành chính:
2.1. Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại quan hệ với Ủy ban Quốc gia về hội nhập kinh tế quốc tế, cập nhật các chủ trương chính sáh mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành về hội nhập kinh tế quốc tế để giới thiệu, phổ biến cho các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tạo thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng.
2.2. Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp lập đề án tập hợp, phân tích, rà soát hiện trạng văn bản pháp luật của tỉnh đã ban hành lien quan đến chủ trương thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế, các thủ tục hành chính đang áp dụng đối với hoạt động kinh tế thương mại và thường xuyên tập hợp thông tin về pháp luật cho các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập. Đồng thời nghiên cứu việc thành lập Câu Lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp của tỉnh.
2.3. Sở Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh, hàng quý hoặc định kỳ tổ chức tiếp xúc với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh để nắm bắt các thông tin phản hồi về những bất cập phát sinh, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu do tác động của các chính sách, qui định của Chính phủ, của các Bộ, Ngành để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cho phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
2.4. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát lại việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đại phương mình. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, rào cản về thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.
3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh.
3.1. Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh. Yêu cầu các cơ quan đã được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các chương trình trong số 17 chương trình và công trình trọng điểm của tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện có hiệu quả; đặc biệt là các chương trình phục vụ cho chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế như Chương trình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Chương trình công nghệ thong tin, Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn, Chương trình giáo dục và Đào tạo, Chương trình phát triển Du lịch, Thương mại - Dịch vụ, Thuỷ sản, các Khu công nghiệp.
3.2. Giao Sở Thương mại chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành khác có lien quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiến hành điều tra, phân loại, đánh giá khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, từng ngành hang, từng loại hình dịch vụ, từng doanh nghiệp của địa phương để từ đó đề ra những cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh nhằm phát triển mạnh những sản phẩm, những dịch vụ, những ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.
Các công việc trên được hoàn thành vào Quý II năm 2003.
3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành chức năng lập và trình UBND tỉnh Đề án tổng thể về sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.
3.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Kinh tế Hợp tác cùng các ngành có liên quan lập Đề án về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động số 20-CTr/TƯ của Tỉnh ủy.
Các công việc trên được hoàn thành và trình UBND tỉnh trong quý II năm 2003.
4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Doanh nghiệp là đối tượng chính và trực tiếp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nhận thức rõ những cơ hội , thách thức, lộ trình hội nhập… để xây dựng kế hoạch lâu dài cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể của mình để tham gia hội nhập một cách chủ động, có hiệu quả.
Các sở, ban ngành của tỉnh, bên cạnh việc rà soát và thực hiện các cơ chế chính sách hiện hành, cần chủ động tổ chức triển khai các công việc cụ thể sau để hỗ trợ doanh nghiệp:
4.1. Tăng cường cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi:
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thường xuyên rà soát lại việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương mình, củng cố bộ máy làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức.
Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh căn cứ kế hoạch công tác đã được phê duyệt, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy trình cải cách thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành. Hàng quý có tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh về tình hình thực hiện cải cách hành chính.
4.2. Chính sách về hạ tầng, quy hoạch:
- Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện công bố rộng rãi về quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn của mình để các doanh nghiệp biết, đồng thời đề xuất chính sách nhằm định hướng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư vào các cụm công nghiệp này.
- Sở Tài chính - Vật giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được phê duyệt.
Các công việc trên được hoàn thành trong quý III năm 2003.
4.3. Chính sách về khuyến khích đầu tư, tài chính, tín dụng.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai các Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài và Chính sách khuyến khích đầu tư trong nước đã được UBND tỉnh ban hành.
- Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh nghiêm cứu, soạn thảo đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn và trình UBND tỉnh; đồng thời phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, chính sách ưu đãi về tín dụng của Trung ương cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh được kịp thời.
- Sở Tài chính vật giá chủ trì phối hợp với Sở Thương mại, Sở Kế hoạch Đầu tư sớm nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh hang năm có kế hoạch bố trí kinh phí cho Trung tâm Xúc tiến thương mại (theo kế hoạch) để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời trên cơ sở rà soát lại các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đề xuất những cơ chế, Chính sách hỗ trợ vốn, về thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đủ mạnh để có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế.
Các công việc trên được hoàn thành trong quý II năm 2003
4.4. Chính sách khoa học công nghệ:
- Trong quý II/2003, Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thương hiệu sản phẩm, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP…điều tra đánh giá hiện trạng để xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ phù hợp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Trong quý II/2003, Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan lập đề án xây dựng hệ thống dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
4.5. Chính sách, giải pháp về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:
Trong quý I và II năm 2003, Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các cơ quan xúc tiến và các sở, ngành để nghiên cứu xây dựng chương trình đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường gồm các nội dung chính như sau:
- Thông qua điều tra, khảo sát, đánh giá về khả năng cạnh tranh của các hang hoá, dịch vụ và các doanh nghiệp, nghiên cứu lựa chọn để xác định danh mục một số hang chủ lực có sức cạnh tranh của tỉnh và danh mục một số doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khá, tương đối đủ điều kiện và sẵn sang tham gia hội nhập. Trên cơ sở các danh mục này, tiến hành xây dựng Đề án xúc tiến thương mại trọng điểm để tập trung hỗ trợ về đổi mới công nghệ, về phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu nhằm đạt hiệu quả cao và cạnh tranh tốt trong tiến trình hội nhập.
- Tổ chức tốt và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, thuộc Sở Thương mại, phát huy mạnh mẽ khả năng của các Tổ chức Xúc tiến thương mại khác, phối hợp tốt giữa các Tổ chức Xúc tiến Thương mại nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của doanh nghiệp.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thong tin kinh tế, thị trường, giá cả, cơ hội kinh doanh, các thong tin lien quan đến hội nhập…
- Trung tâm xúc tiến Thương mại tham gia phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Môi trường tiến hành lập đề án điều tra về công nghệ sản xuất và môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức các khoá huấn luyện nghiệp vụ ISO, HACCP; nghiên cứu lập đề án xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu; xúc tiến xây dựng chương trình phát triển thương mại điện tử.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại, Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu và hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng Trung tâm Hội chợ và Triển lãm kinh tế của tỉnh. Trung tâm này phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn và đủ khả năng đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để tổ chức hội chợ triển lãm trong nước và triển lãm quốc tế.
- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường thông qua các chương trình hội thảo, hội chợ triển lãm, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường.
4.6. Trong quý II năm 2003 Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thương mại, Sở Thuỷ sản, Sở Du lịch, Sở Công nghiệp và các ngành có liên quan nghiên cứu, trình UBND tỉnh đề án thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc – Giày da; Hiệp hội các doanh nghiệp chế biến hải sản, Hiệp hội các doanh nghiệp Du lịch của tỉnh và Hiệp hội Xuất nhập khẩu trên địa bàn, nhằm tạo sự phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên để nâng cao vị thế cạnh tranh.
5. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế:
5.1. Các Cơ quan Xúc tiến Thương mại (Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam) cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập, về xúc tiến thương mại, đầu tư, kỹ năng quản trị và kinh doanh xuất nhập khẩu, tổ chức các hội thảo chuyên đề.
5.2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liê quan xây dựng và trình UBND tỉnh chương trìnhđào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực của đội ngũ doanh nhân, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
5.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, định hướng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự nhận thức được tính cấp bách và sự cần thiết về kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; trên cơ sở đó, các ngành, các doanh nghiệp cần chủ động lập kế hoạch hợp đồng với các trường đại học, trường dạy nghề để trực tiếp đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ tiến trình hội nhập cho ngành và doanh nghiệp mình.
Các công việc trên được thực hiện trong quý II năm 2003
6. Kết hợp chủ trương hội nhập kinh tế với nhiệm vụ quan hệ đối ngoại và củng cố an ninh quốc phòng.
6.1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thực hiện chủ trương ngoại giao phục vụ kinh tế, làm đầu mối quan hệ với các Tham tán thương mại, các Đại sứ quán; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ủy ban về người Việt nam ở nước ngoài của tỉnh và Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều ở Vũng tàu xây dựng kế hoạch vận động, khuyến khích kiều bào tham gia phục vụ cho tiến trình hội nhập kinh tế của tỉnh.
6.2. Giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Ngoại vụ nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm tăng cường quản lý đồng thời tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài và bà con Việt kiều về nước để tham quan, du lịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.
6.3. Giao Sở Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền các cấp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời có kế hoạch tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân địa phương tạo quan hệ giao tiếp, ứng xử theo hướng văn minh du lịch, tạo môi trường du lịch ngày càng an toàn và thân thiện.
6.4. Giao Công an tỉnh phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh lập phương án và giải pháp đối phó với các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại, an ninh kinh tế và an toàn xã hội trên địa bàn trong tiến trình hội nhập.
Các công việc trên hoàn thành trong Quý II năm 2003
7. Mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế:
7.1. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu (đặc biệt chú ý đến các sản phẩm có thế mạnh), tham gia hội chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước.
7.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và các ngành có liên quan xây dựng đề án Xúc tiến đầu tư; đề án Cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, trong đó đưa ra những tiêu chí đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh so sánh với các địa phương, khu vực lân cận để xác định vị thế cạnh tranh và đề ra chiến lược cải thiện môi trường đầu tư, nhằm thu hút đầu tư, nhất là vào các khu công nghiệp của tỉnh.
7.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Sở Thương mại, Sở Ngoại vụ, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và các cơ quan hữu quan, tổ chức việc rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn hỗ trợ, các dự án trợ giúp của các nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời kiến nghị các giải pháp để tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn hỗ trợ về khoa học công nghệ, các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp.
7.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành các giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, triển khai thực hiện tốt chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư, công nghệ, trình độ quản lý, gắn quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài vào quá trình phát triển của doanh nghiệp trong nước.
Các công việc trên hoàn thành vào quý II năm 2003
III. Tổ chức thực hiện:
1. Kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế. Bố trí cán bộ có đủ năng lực, am hiểu về hội nhập kinh tế quốc tế để tham mưu, giúp UBND tỉnh kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của các sở, ngành, các doanh nghiệp; nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có lien quan và Ban Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.
2. Giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ, Sở Thương mại phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị Hội nghị triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế; Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình 31-CTR/TU ngày 01/11/2002 của Tỉnh uỷ và báo cáo Kế hoạch hội nhập kinh tế của UBND tỉnh.
3. Giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc, UBND các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh căn cứ vào Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ được phân công và định kỳ 06 tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện cho Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Thươngmại) để tổng hợp báo cáo chương trìnhcho UBND tỉnh.
4. Các sở, ngành được giao trách nhiệm tổ chức xây dựng các Đề án theo kế hoạch này phải hoàn thành đúng thời gian qui định và thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện.
5. Giao cho Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá sơ kết, tổng kết trình UBND tỉnh để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hỗ trợ xi măng cho nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu xây nhà sau bão (11/01/2007)
Phước Long Thọ khắc phục nhanh hậu quả bão số 9 (19/12/2006)
Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều doanh nghiệp tặng quà cho các gia đình bị nạn do bão (13/12/2006)
Đầu tư 96 tỷ đồng xây khu neo đậu cho tàu cá ở Vũng Tàu (25/10/2006)
Quỹ bảo hiểm y tế đứng trước nguy cơ thâm hụt (11/10/2006)
Cầu Gò Găng: Đòn bẩy để phát triển kinh tế vùng biển đảo (28/07/2006)
Khi quy chế dân chủ đi vào cuộc sống (20/05/2006)
Tình hình thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (10/04/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tổng quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (07/04/2006)
Lược sử hình thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (07/04/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
· Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo
· Khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3
· Khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước
· Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 12
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet