Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa II từ ngày 25 đến ngày 30-1-1953
08:06 | 31/08/2006

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa II họp từ ngày 25 đến ngày 30-1-1953.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc báo cáo khai mạc: Về tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất. Trước hết, Báo cáo xem xét tình hình thế giới và trong nước năm 1952 có những việc quan trọng sau:

Về tình hình thế giới:

Phe đế quốc, đứng đầu là Mỹ đi đến bước đường cùng, đẩy tới cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, phá hoại cuộc đàm phán đình chiến do Liên Xô đề ra; vũ trang lại Tây Đức và Nhật Bản hòng tiến công Liên Xô, Trung Quốc. Đế quốc Pháp cũng đang gặp nhiều khó khăn, vừa phải lo đối phó với phong trào dân tộc dân chủ ở ngay chính nước Pháp, vừa phải lo đối phó với phong trào dân tộc giải phóng ở các nước thuộc địa. Thêm vào đó là tình hình kinh tế và chính trị khó khăn của Pháp đã khiến chính phủ phản động Pháp lập lên đổ xuống 18 lần từ năm 1945 đến nay.

Phe dân chủ, phong trào dân tộc giải phóng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Phi, Cận Đông và Đông Nam Á có bước phát triển mạnh; phong trào hoà bình dân chủ ngày càng lan rộng. Đặc biệt là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ mới Đông Âu đạt kết quả rực rỡ.

Về tình hình trong nước:

Đầu năm 1952, phía địch bị thất bại nặng nề ở Chiến dịch Hoà Bình. Cuối năm 1952, chúng lại thất bại nặng nề ở Chiến dịch Tây Bắc. Để cứu vớt sự thất bại, một mặt, chúng thẳng tay bóc lột, áp bức càn quét; thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Mặt khác, chúng lạy lục Mỹ, xin Mỹ thêm viện trợ. Đế quốc Mỹ, Anh, Pháp lại định lập một mặt trận thống nhất do Mỹ cầm đầu để chống lại cuộc kháng chiến Triều Tiên, Việt - Miên - Lào và Mã Lai.

Để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, trước mắt, chúng ta phải tập trung giải quyết hai vấn đề chính:

Một là: Lãnh đạo kháng chiến và chính sách quân sự.

Để đánh thắng thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ và lũ Việt gian bù nhìn, "ta phải có một quân đội nhân dân thật mạnh và luôn luôn tiến bộ"1. Muốn vậy, phải tiếp tục chỉnh huấn, chỉnh quân. Việc chỉ đạo kháng chiến và chính sách quân sự phải theo hướng:

- Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự do.

Đó là phương hướng chiến lược của ta hiện nay.

- Bộ đội chủ lực ở chiến trường Bắc Bộ thì phải dùng vận động chiến linh hoạt, để tiêu diệt từng mảng sinh lực địch, làm cho địch yếu đi.

- Chiến trường sau lưng địch phải mở rộng du kích chiến để tiêu diệt và tiêu hao những bộ phận nhỏ của địch; để chống địch càn quét, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân; để khuấy rối, phá hoại, kiềm chế địch, tuyên truyền và giáo dục quần chúng.

- Ngoài việc tăng cường bộ đội chủ lực và xây dựng bộ đội địa phương, vùng tự do và những căn cứ du kích, cần phải xây dựng những tổ chức dân quân, du kích không thoát ly sản xuất.

- Phải kết hợp những hình thức đấu tranh (giữa bộ đội chủ lực, du kích) một cách linh hoạt, khéo léo.

- Phải nhận thức được tính chất trường kỳ của kháng chiến để giữ gìn sức chiến đấu.

- Phải tăng cường công tác chính trị, công tác quân sự trong bộ đội.

Hai là: Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức để tiến đến cải cách ruộng đất.

Trước hết, "phải ra sức phát động quần chúng nông dân, làm cho quần chúng tự giác tự nguyện đứng ra đấu tranh triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và giành lấy ưu thế chính trị ở nông thôn. Đảng và Chính phủ phải lãnh đạo, tổ chức, giúp đỡ, kiểm tra"1.

Sau khi giảm tô, giảm tức, quần chúng đã được phát động, tổ chức đã vững chắc, lực lượng đã đầy đủ, ưu thế chính trị đã về tay nông dân lao động, đa số nông dân đã yêu cầu thì sẽ thực hiện cải cách ruộng đất.

Cải cách ruộng đất sẽ giúp ta giải quyết nhiều vấn đề về quân sự, kinh tế, chính trị ...

Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức là một việc rất to lớn và quan trọng. Nó sẽ làm đà cho công việc cải cách ruộng đất sau này. Đảng phải định phương châm, chính sách, phải có kế hoạch, phải có tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Trước nhất phải đánh thông tư tưởng trong Đảng, từ trên xuống dưới, phải đánh thông tư tưởng các tầng lớp nhân dân, trước hết là nông dân. Trung ương phải có chỉ thị rõ ràng về việc này.

Sau Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã trình bày Báo cáo Về mục đích, ý nghĩa, phương châm, phương pháp và kế hoạch thực hiện chính sách cải cách ruộng đất. Báo cáo gồm 5 phần:

- Con đường của chúng ta được soi sáng thêm.

- Tình hình đế quốc Pháp - Mỹ ở Việt Nam và mưu mô của chúng đối với ta.

- Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và tiến tới cải cách ruộng đất.

- Phương hướng chiến lược mới và vấn đề chỉ đạo chiến tranh.

- Công tác năm nay.

Riêng đối với công tác năm 1953, đồng chí Tổng Bí thư chỉ ra một số nhiệm vụ chính:

- Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và chỉnh đốn công tác quần chúng.

- Vận động tăng gia sản xuất, tiết kiệm và chấn chỉnh công tác kinh tế tài chính.

- Tác chiến chỉnh quân.

- Chỉnh Đảng.

Hội nghị cũng đã thảo luận một số báo cáo khác như: Báo cáo Kinh tế tài chính, Báo cáo Về công tác Mặt trận. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với những nội dung chính:

- Thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng: tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của bọn đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến sở hữu ruộng đất của địa chủ Việt Nam và ngoại kiều, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân.

Để tiến tới thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng trong năm 1953, chúng ta phải phóng tay phát động quần chúng nông dân triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, chia lại công điền, chia hẳn ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian cho nông dân, chủ yếu là triệt để giảm tô, nhằm thoả mãn bước đầu yêu cầu chính đáng về kinh tế của nông dân1.

- Phải ra sức tăng cường quân đội về mọi mặt: về xây dựng và tác chiến cũng như về công tác chính trị, tham mưu và cung cấp. Phải đặc biệt chú trọng công tác chính trị, nâng cao giác ngộ chính trị cho cán bộ và chiến sĩ về ý thức giai cấp, về nhiệm vụ cách mạng của quân đội nhân dân.

Để đảm bảo cung cấp cho bộ đội, cần phải chỉnh đốn việc cung cấp và thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận. Đặc biệt phải chú trọng công tác giao thông vận tải.

Về tác chiến và chỉnh quân, phương châm tác chiến của chủ lực là: Vận động chiến là chính, công kiên chiến là phụ. Trên chiến trường sau lưng địch ở Bắc Bộ và các chiến trường ở Trung và ở Nam thì du kích chiến là chính. Việc chấn chỉnh quân đội cần tiến hành về các mặt, chính huấn chính trị, chỉnh huấn quân sự, chỉnh đốn tổ chức, xây dựng các đơn vị mới.

Trong năm 1953, phải làm 5 công tác chính:

Một là: Phát động quần chúng. Tất cả các công tác khác đều phải kết hợp với công tác ấy, phục vụ công tác ấy, bảo đảm sự thành công của công tác ấy.

Hai là: Tăng cường sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng, đẩy mạnh các công tác chỉnh quân và tác chiến để tiêu diệt nhiều sinh lực của địch.

Ba là: Về kinh tế tài chính, phải tổ chức và lãnh đạo cuộc vận động sản xuất kết hợp với việc phát động quần chúng. Phải chú ý cải thiện đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân, tích cực đề phòng và chống nạn đói. Phải tăng cường công tác tài chính, thực hiện thăng bằng thu - chi. Phải tăng cường công tác mậu dịch, ngân hàng, đấu tranh kinh tế với địch. Phải tích cực chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

Bốn là: Về công tác sau lưng địch, tiếp tục tăng cường về mọi mặt; phát triển chiến tranh du kích, chống và phá càn quét để củng cố và mở rộng vùng du kích và căn cứ du kích; phá âm mưu của địch xây dựng ngụy quyền và ngụy quân; chống địch phá hoại và cướp bóc kinh tế; chống sự tuyên truyền lừa bịp của địch. Phải tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục và tổ chức nhân dân. Phải thực hiện thống nhất lãnh đạo của Đảng và của Chính phủ ở sau lưng địch.

Năm là: Về chỉnh Đảng, kết hợp với công tác phát động quần chúng để chỉnh đốn chi bộ xã. Tiếp tục chỉnh huấn cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng.

Phải chấn chỉnh tổ chức, tư tưởng, tác phong của Đảng để thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ và công tác quan trọng kể trên.

Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông cáo về kết quả và những nội dung chính của Hội nghị, đồng thời khẳng định: dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, quân và dân ta sẽ đạt được nhiều thành tích lớn trong việc thực hiện những nhiệm vụ của năm 1953.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II, tháng 10-1959 (15/09/2006)
Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X Từ ngày 12 đến ngày 22-1-1959 (15/09/2006)
Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X , từ ngày 16 đến ngày 30 – 4 và từ ngày 1 đến ngày 10-6-1959 (15/09/2006)
Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II Tháng 11-1958 (07/09/2006)
Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II từ ngày 19 đến ngày 21-12-1957 (07/09/2006)
Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II Tháng 3-1957 (06/09/2006)
Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II Từ ngày 3 đến ngày 7-12-1956 (06/09/2006)
Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II từ ngày 25-8 đến ngày 5-10-1956 (06/09/2006)
Hội nghị lần thứ chín (mở rộng) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá II từ ngày 19 đến ngày 24-4-1956 (06/09/2006)
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II từ ngày 13 đến ngày 20-8-1955 (06/09/2006)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa II họp từ ngày 22 đến ngày 28-4-1952 (31/08/2006)
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951 (31/08/2006)
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa II Tháng 3-1951 (30/08/2006)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
· Hà Nội: Trao Quyết định phân công công tác cán bộ nguồn Dân vận và Văn phòng cấp ủy
· Quốc hội thông qua dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
· Việt Nam sẽ vào tốp 10 nhà xuất khẩu lớn thế giới vào năm 2050
· 225 loại thuốc mới được sáng chế và sử dụng trong 5 năm tới
· Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga: Tổng thống Putin khẳng định máy bay bị bắn trong lãnh thổ Syria
· Khởi động dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung
· Dự kiến trong 10 năm tới, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới
· CPI tháng 11 của cả nước tăng 0,07%
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet