Cảng thủy nội địa Việt Trì. Ảnh: baogiaothong.vn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của các Bộ; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Phương án xử lý theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan làm rõ dấu hiệu vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

VA