Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.T

Ngày 2/3, tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 78/QĐ-BTGTU, ngày 15/1/2018 về ban hành Quy chế hoạt động của công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Theo đó, đội ngũ cộng tác dư luận xã hội cấp tỉnh có 30 người, thành phần gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh. Các cộng tác viên dư luận xã hội được ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết hợp đồng giao khoán công việc trong thời gian 24 tháng, được trả chế độ phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư tình cảm, ý chí nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính chất thời sự ở trong nước và trên thế giới; đặc biệt là đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó ở các địa phương, ngành, lĩnh vực nơi các cộng tác viên đang công tác hoặc đang sinh sống. Đề xuất các giải pháp xử lý; tham gia định hướng dư luận xã hội thông qua việc kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho nhân dân (nếu phát hiện có ý kiến không đúng do thiếu thông tin); tham gia triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PV