Trả lời:

Tiết 2.3.2, Điểm 2.3, Điều 32, Quy định số 30 QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định đối tượng kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng của ủy ban kiểm tra là:

“Các tổ chức đảng cấp dưới có thẩm quyền thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng”.

Như vậy, theo quy định trên, tổ chức đảng nào có thẩm quyền thi hành kỷ luật thì ủy ban kiểm tra cấp trên được kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng đó.

Cụ thể là ủy ban kiểm tra cấp trên có nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới và chi bộ, nhưng chủ yếu là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới trực tiếp. Khi cần thiết mới kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới cách nhiều cấp./.

Ban Bạn đọc