Vậy quyền và trách nhiệm kiểm tra của đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách có giống với quyền, trách nhiệm của ủy viên cấp ủy ban kiểm tra không?

Trả lời:

Tiết 1.2.11, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nêu:

“Đảng ủy bộ phận và chi bộ không lập ủy ban kiểm tra; tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phân công 1 cấp ủy viên phụ trách. Ngoài ra, có thể lựa chọn phân công một số đảng viên giúp đồng chí cấp ủy viên phụ trách làm công tác kiểm tra, giám sát.”

Trường hợp bạn Trần Minh Long hỏi, theo quy định trên, tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chỉ mang tính chất giúp việc đảng ủy bộ phận, chi bộ, không có quyền, trách nhiệm như ủy viên ủy ban kiểm tra. Ủy viên ủy ban kiểm tra được cấp ủy bầu, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra do cấp ủy cùng cấp ban hành./.

Ban Bạn đọc