Trả lời:

Về chỉ định cấp ủy ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đảng bộ, chi bộ, tại Điểm 16.5 (Khoản 5), Mục 16, Quy định số 29-QĐ-TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định như sau:

“Trong nhiệm kỳ của cấp ủy, nếu có sự thay đổi về tổ chức như: Thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp ủy được chỉ định bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra theo Điều 31 Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy không nhất thiết là 5 năm. Cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư”.

Theo quy định trên thì những nơi tổ chức đảng mới được thành lập, ban chấp hành chính thức được chỉ định thực hiện việc bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra như sau:

 - Nếu tổ chức đảng mới được thành lập là đảng bộ cơ sở trở lên, ban chấp hành chính thức được chỉ định tiến hành bầu ủy ban kiểm tra các cấp của mình và bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Việc bầu cử ủy ban kiểm tra tiến hành theo Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên.

- Nếu tổ chức đang mới được thành lập là đảng bộ bộ phận, chi bộ… thì tập thể cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra và phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra./.

Ban Bạn đọc