leftcenterrightdel
BHXH tỉnh Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền Cải cách hành chính 

Theo đó, năm 2020 BHXH tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan BHXH cấp huyện, cấp tỉnh đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức BHXH Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

Hình thức tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỹ năng tuyên truyền… cho đội ngũ cán bộ, CCVC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền công tác CCHC của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát hành tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích của BHXH Việt Nam liên quan đến công tác CCHC. Tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa cơ quan BHXH với các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền trực tiếp đến các đơn vị sử dụng lao động về: cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; giao nhận hồ sơ BHXH qua dịch vụ bưu điện. Các đơn vị đưa nội dung CCHC vào các phiên họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép vào hoạt động Ngày Pháp luật. Thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại giao dịch “một cửa” và các Trung tâm hành chính công. Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên trên Báo Hà Tĩnh và Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh. Giải đáp, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm củng cố và xây dựng niềm tin cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

PV