• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

Đa nguyên, đa đảng có phải là "mệnh lệnh" đổi mới của đất nước?
15/11/2019
(ĐCSVN) - Phải là người Việt Nam yêu nước thực sự mới thấm thía hết được giá trị của những thành quả mà nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gần chín thập kỷ qua, mới có thể nhận thức được đâu là “mệnh lệnh” đích thực của đất nước và quyết tâm phấn đấu theo “mệnh lệnh” đó.