Hội nghị thông tin đối ngoại “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam: Bối cảnh mới và kiến nghị, giải pháp" - Ảnh: HM

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội nghị nhằm chia sẻ và trao đổi những thành tựu, bài học kinh nghiệm và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Việt Nam. Qua hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là giới nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị khoa học lịch sử, pháp luật, chính trị, ngoại giao phân tích và làm rõ các khía cạnh lý luận, thực tiễn của công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về 3 vấn đề cơ bản, gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn, những bằng chứng, luận cứ lịch sử và cơ sở pháp lý thuyết phục về chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với biển đảo, nhất là tại một số đảo, quần đảo, vùng biển đang diễn ra tranh chấp. Các đại biểu cũng nêu nên những cơ hội, thách thức của bối cảnh mới và thực trạng bảo về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp kịp thời, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta trong bối cảnh hiện nay./.

Hoàng Mẫn