Phóng viên (PV): Thưa Bộ trưởng, là một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, với phạm vi quản lý rộng, Bộ Tài chính đã làm thế nào để có thể thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp cải cách hành chính từ cải cách thể chế, hiện đại hóa quản lý hành chính, đến tổ chức bộ máy… đến như vậy?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Để có thể thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp cải cách hành chính, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tăng cường công tác chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trong đó xác định rõ vai trò của người đứng đầu. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính được giao tại chương trình, kế hoạch hàng năm của Bộ và của đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính đến các cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ và đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Kết quả đạt được hàng năm là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, năng lực lãnh đạo điều hành của thủ trưởng đơn vị và là một trong các tiêu chí để bổ nhiệm cán bộ, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh: P.V)

PV: Vậy, xin Bộ trưởng cho biết, bước sang năm 2019, Bộ Tài chính sẽ có hành động gì để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai CCHC đồng bộ từ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công… tổ chức thực hiện và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thuế, hải quan và thu được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu cải cách ngày càng cao, để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập của nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của công cuộc hội nhập quốc tế, trong năm 2019, Bộ Tài chính tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trong quán triệt, phổ biến và triển khai các chương trình, kế hoạch CCHC, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Hai là, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính đối với doanh nghiệp, tập trung vào việc tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về chính sách thuế, hải quan, chứng khoán, chế độ kế toán, kiểm toán, thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính trên cơ sở đảm bảo tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng phù hợp với tinh thần Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi 2018. Rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho phát triển công nghiệp hỗ trợ; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn;

Ba là, thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp; tổ chức thực thi Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bốn là, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới, thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC, chỉ ban hành các văn bản QPPL sau khi có đánh giá tác động đảm bảo các tiêu chí: tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính đã được phê duyệt tại Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Sáu là, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành, ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; công bố, cập nhật danh mục các dịch vụ hành chính công, điều kiện kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị; phấn đấu 100% TTHC thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh hiện đại hóa trong quản lý thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử qua hệ thống VNACC và VNCIS, qua đó vừa rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế, thời gian làm thủ tục hải quan vừa giảm thiểu quan hệ trực tiếp giữa cán bộ thuế, hải quan với người nộp thuế, người khai hải quan.

Bảy là, tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là về cơ chế chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Tám là, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong đó trọng tâm là nâng xếp hạng chỉ số bảo hiểm xã hội; nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới; nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán bằng việc tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua theo chương trình xây dựng Luật của Quốc hội (dự kiến trình Quốc hội trong năm 2019); Phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp (startup).

Chín là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật của người người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức.

Ngành tài chính tiếp tục phát huy thành tựu 2018, khắc phục thách thức 2019. (Ảnh: HNV)

PV: Với những kỳ vọng được đặt ra, theo Bộ trưởng, ngành Tài chính có giải pháp gì để hoàn thành tốt được các mục tiêu về nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019, hướng tới hoàn thành kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, hướng tới phấn đấu hoàn thành kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, KBNN, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại NSNN đã đề ra; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế theo hướng mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, cơ cấu lại nguồn thu, tăng cường vai trò chủ đạo của NSTW; phấn đấu tăng thu 5% so với dự toán Quốc hội giao và đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5%GDP. Điều hành chi NSNN theo dự toán, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tăng cường thực hành tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN và nợ công; đến cuối năm 2019 dư nợ công khoảng 61% GDP.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đã đề ra.

Thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, bình ổn giá. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán; đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới.

Đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa DNNN theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Hà - Phương