Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ phường ở TP Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
10:46 | 05/10/2012

(ĐCSVN) - Đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ) đang là một chủ trương lớn được Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở các cấp, các địa phương, đơn vị, trong đó, đổi mới PTLĐ của các đảng bộ cơ sở có vai trò quan trọng.

Nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội có 10 quận nội thành và 01 thị xã với 154 phường. Các phường ở Hà Nội là đơn vị hành chính cấp cơ sở của Thủ đô. Nhiều phường là nơi tập trung các cơ quan đầu não của Trung ương và của thủ đô, các doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học của Trung ương, các cơ quan, văn phòng đại diện của nước ngoài... Phần lớn tổ dân phố, cụm dân cư ở các phường có đủ các chi hội của hệ thống chính trị như chi bộ, tổ công tác Mặt trận, chi Đoàn Thanh niên... Những đặc điểm nêu trên tác động, chi phối lớn đến sự lãnh đạo của các đảng bộ phường, nhất là đối với công tác đổi mới PTLĐ của các đảng bộ đối với chính quyền phường.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội và các quận uỷ, các đảng bộ phường đã có nhiều cố gắng đổi mới trong PTLĐ và đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Việc chuẩn bị ra nghị quyết đã được các đảng uỷ phường coi trọng. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng hình thức văn bản, ngắn gọn, rõ chủ đề và những nội dung chủ yếu, kèm theo kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện. Các đảng uỷ phường đã xuất phát từ tình hình thực tế trên địa bàn để xác định vấn đề cần ra nghị quyết để lãnh đạo thực hiện. Đối với các phường ở trung tâm thành phố, nơi kinh doanh, buôn bán, các đảng uỷ phường đã chuẩn bị và ban hành các nghị quyết về tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế thị trường phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chấp hành chính sách, pháp luật, nhất là luật thuế, chấp hành các cam kết và giấy phép kinh doanh, giữ vững an ninh, trật tự, phòng chống gian lận thương mại, giữ gìn vệ sinh môi trường... Đối với các phường ven đô và các phường mới chuyển từ một phần của xã lên phường, nhiều đảng uỷ đã chuẩn bị và ban hành các nghị quyết về giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội... Quy trình, thủ tục ra nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, dân chủ trong thảo luận ra nghị quyết được tăng cường, chất lượng các nghị quyết được nâng lên.

Các đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ và nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và triển khai thực hiện; tổ chức học tập quán triệt nghị quyết cho các đối tượng thích hợp. Trước hết là tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị và các tổ dân phố, cán bộ tổ công tác Mặt trận Tổ quốc và các chi hội đoàn thể nhân dân. Sau đó, triển khai quán triệt nghị quyết trong các chi bộ trực thuộc và trong các chi hội đoàn thể ở các tổ dân phố.

Các đảng uỷ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá các nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, đã tập trung hơn vào các nghị quyết về giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi lên trên địa bàn như: công tác tư tưởng trong đền bù và giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án quốc gia và của Thành phố; xây dựng các tổ dân phố văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý trật tự xây dựng ở các phường ven đô; xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, cải thiện đời sống, động viên, giúp đỡ những gia đình khó khăn, giảm hộ nghèo...

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ chính quyền phường có tiến bộ. Nhiều nơi đã duy trì tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt chính quyền phường. Ở nhiều nơi đã có chính sách thu hút cán bộ trẻ, có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại phường để bổ sung cho đội ngũ cán bộ phường.

Tuy nhiên, việc đổi mới PTLĐ của đảng bộ phường vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém: chất lượng của nhiều nghị quyết của đảng uỷ phường còn thấp, một số vấn đề bức xúc như: giải quyết việc làm, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính, giải phóng mặt bằng... chưa được nhiều đảng uỷ xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và tập trung lãnh đạo thực hiện. Việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào dự thảo nghị quyết, nhất là ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể còn mang tính hình thức.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết nhìn chung còn chưa sâu sắc, có biểu hiện qua loa, hình thức. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy đối với chính quyền phường về tổ chức thực hiện nghị quyết có lúc, có nơi thiếu kiên quyết và còn lúng túng.

Nhiều đảng ủy chưa kiên quyết sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ chính quyền, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng uỷ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động trong các cơ quan chính quyền phường kết quả chưa cao, nhất là việc kiểm tra, giám sát các đảng ủy viên hoạt động trong chính quyền.

Từ quá trình đổi mới PTLĐ của đảng bộ phường, có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích:

Một là, nhận thức sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, đặc điểm của phường; quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới PTLĐ; giữ vững và tăng cường đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy ...là nhân tố quan trọng hàng đầu để đổi mới PTLĐ của đảng bộ phường đạt kết quả.

Hai là, tập trung đổi mới tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ đảng uỷ viên và cán bộ chủ chốt chính quyền phường, nhất là ban thường vụ, thường trực đảng uỷ và chủ tịch uỷ ban nhân dân phường có chất lượng tốt, coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý tổ dân phố đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm và quy chế làm việc của đảng ủy phường; thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các đảng ủy viên.

Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công tác Mặt trận, các đoàn thể nhân dân để các tổ chức này thực sự trở thành lực lượng nòng cốt vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ và các chương trình, kế hoạch hoạt động của chính quyền, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường.

Năm là, bám sát thực tiễn, coi trọng và duy trì thành nền nếp việc tổng kết thực tiễn sẽ tìm ra những cách làm đem lại hiệu quả về đổi mới PTLĐ đạo của đảng bộ phường.

Để công tác đổi mới PTLĐ của đảng bộ phường ở Hà Nội tiếp tục đạt kết quả tốt, cần thực hiện những giải pháp chủ yếu sau đây :

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, trước hết là ban thường vụ, thường trực đảng uỷ, cán bộ chủ chốt chính quyền phường về những vấn đề đổi mới PTLĐ của đảng bộ, đảng uỷ.

Cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt trong các cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt phường về chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng về đổi mới PTLĐ của Đảng, nhất là đổi mới PTLĐ của Đảng đối với Nhà nước; tổng kết hoạt động của đảng bộ, đảng uỷ phường về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá X của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; lựa chọn và đưa những nội dung của đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, đảng uỷ vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ, vào nội dung các hội nghị đảng bộ và sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng uỷ phường, nhất là các chi bộ tổ dân phố; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức chính quyền phường và đoàn viên, hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân về đổi mới đổi mới PTLĐ của đảng bộ.

Thứ hai, đổi mới việc xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ phường.

Cần thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu về ra nghị quyết của các cấp uỷ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ phường; đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị về ra nghị quyết của đảng bộ, đảng uỷ phường, gồm: chuẩn bị tài liệu, tạo không khí dân chủ trong hội nghị, chất lượng các ý kiến phát biểu, sự điều hành hội nghị, hướng đại biểu thảo luận vào những vấn đề trọng tâm, việc kết luận từng vấn đề đã được thảo luận, phương tiện phục vụ hội nghị, nhất là việc lắng nghe những ý kiến khác nhau, trao đổi thảo luận dân chủ về những kiến đó; đổi mới việc tổ chức thực hiện nghị quyết, tập trung hơn vào đổi mới việc quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Thứ ba, xây dựng quy chế làm việc của đảng uỷ phường, trong đó quy định rõ việc giải quyết mối quan hệ giữa đảng uỷ với chính quyền phường và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng ủy viên và đội ngũ cán bộ chính quyền phường đáp ứng yêu cầu đổi mới PTLĐ của đảng bộ, đảng uỷ.

Cần đảm bảo tiêu chuẩn các đảng uỷ viên ngay từ khi tiến hành công tác nhân sự đại hội đại biểu đảng bộ phường; kết hợp chặt chẽ công tác nhân sự với công tác quy hoạch đảng uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ phường; nâng cao chất lượng quy hoạch đảng uỷ viên và đào tạo, bồi dưỡng đảng ủy viên đương chức, trong quy hoạch; tăng cường quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát các đảng ủy viên đương chức và cán bộ trong quy hoạch; rà soát, đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, công chức ở các bộ phận tham mưu, giúp việc của đảng uỷ phường.

Cần cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh cán bộ chính quyền phường. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền phường; đổi mới việc quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát cán bộ chính quyền đương chức và cán bộ trong quy hoạch; động viên cán bộ chính quyền phường thực hiện việc tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, năng lực tổ chức thực tiễn và xử lý tình huống...; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong cơ quan chính quyền phường kết hợp chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính trong đảng uỷ phường.

Thứ năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân và sự lãnh đạo, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền quận, thành phố về đổi mới PTLĐ của đảng uỷ phường./. 

Các từ khóa theo tin:

TS. Lâm Quốc Tuấn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (09/10/2015)
Ban Kinh tế Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (09/10/2015)
Thay đổi 3 thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (08/10/2015)
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp (08/10/2015)
Thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật (08/10/2015)
Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng mới (06/10/2015)
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (06/10/2015)
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (05/10/2015)
Đồng chí Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (04/10/2015)
Kỷ niệm trọng thể 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (03/10/2015)
 Trang 1 / 118 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Cách chức quyền Trưởng khoa do sai phạm trong chấm thi đại học (04/10/2012)
Một số điểm mới trong cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ (03/10/2012)
Thành lập tổ chức tư vấn khoa học công nghệ về an toàn thủy điện (03/10/2012)
Thay đổi Ủy viên tham gia các Ban Chỉ đạo quốc gia (03/10/2012)
Vĩnh Long: Đình chỉ các chức vụ của một giám đốc sở vì liên quan đến tham nhũng (03/10/2012)
Thành phố Hà Nội: Vấn đề cấp thiết ở đảng bộ cơ sở (03/10/2012)
Quy chế của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững (01/10/2012)
Thành lập Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (26/09/2012)
Nhân sự UBND tỉnh Sóc Trăng (25/09/2012)
Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (25/09/2012)
 Trang 1 / 589 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Ban Kinh tế Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
· Truy tố 18 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
· Những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
· Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự
· Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 17/10
· Hà Nội: Yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phá dỡ bộ phận công trình vi phạm tại 8B Lê Trực
· Phú Yên: Ngư dân đóng tàu vỏ thép công suất lớn từ vốn vay theo Nghị định 67
· Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ thăm chính thức CHDCND Lào
· Tự do tôn giáo, tín ngưỡng và nhận diện nguy cơ từ hiện tượng tôn giáo phản văn hóa
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet