Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
02:47 | 23/05/2012

(ĐCSVN) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là giải pháp, yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Những hạn chế, yếu kém “chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp” trong những năm qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân cả khách quan, chủ quan, trong đó có nguyên nhân năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) còn không ít hạn chế, bất cập, nhất là trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hiện toàn Đảng có gần 3,8 triệu đảng viên sinh hoạt ở 56.675 TCCSĐ. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần tập trung làm tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, TCCSĐ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Sự vững mạnh của các TCCSĐ tạo thành “nền móng” bảo đảm cho sự vững chắc của toàn Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Các TCCSĐ trực tiếp cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo chính quyền cơ sở, các tổ chức và đoàn thể quần chúng thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cấp uỷ đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan đảng các cấp, trước hết là cấp trên trực tiếp của cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ trương kiện toàn TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; các chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nắm vững chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng và vai trò nền móng, hạt nhân chính trị ở cơ sở của TCCSĐ; liên hệ thực tiễn với chi bộ, đảng bộ trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp; ban hành chỉ thị, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, cơ quan đảng các cấp nhằm giúp đỡ các TCCSĐ tháo gỡ khó khăn trong xây dựng và hoạt động, nhất là trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. “ Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên. Bảo đảm các loại hình tổ chức cơ sở đảng đều có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc phù hợp”.[1]

Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở, bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban cấp xã, huyện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai là, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ cơ sở và chi bộ; trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ và đặc điểm của đội ngũ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ việc kiện toàn cấp uỷ với bố trí cán bộ chủ trì; lựa chọn, bố trí nhân sự cán bộ chủ trì, chủ chốt có đủ tiêu chuẩn để bầu vào cấp uỷ, bí thư, phó bí thư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng cấp uỷ cơ sở, cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có kiến thức văn hoá, khoa học - kỹ thuật, tư duy đổi mới; có chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức thực tiễn giỏi; gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sát cơ sở, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; xác định các chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Chú trọng xây dựng cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng trong Chính phủ, các cơ quan hành pháp, tư pháp và ở thôn, làng, ấp, bản, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện vùng xâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp uỷ viên, tổ chức đảng, khắc phục các biểu hiện hạ thấp tiêu chuẩn, chạy theo thành tích.

Lãnh đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng ở cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; dựa vào quần chúng để xây dựng TCCSĐ và kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Cấp ủy, cán bộ chính quyền cơ sở thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, nghiêm trị những hành vi lợi dụng dân chủ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, khắc phục tình trạng dựa dẫm vào tập thể. Chấp hành nghiêm các quy chế, quy định lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, giữ vững chế độ, nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp uỷ, bí thư chi bộ, cấp uỷ viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt Đảng; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng loại hình TCCSĐ. Sinh hoạt cấp uỷ cơ sở và chi bộ phải tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nghiên cứu xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Nghị quyết cấp uỷ, chi bộ phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Sau khi có nghị quyết, cấp uỷ, bí thư phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chú trọng kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tổ chức thực hiện; kịp thời, phát hiện có giải pháp xử lý, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Cán bộ chủ trì, cấp uỷ viên cơ sở phải thực sự tâm huyết đề cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nghiêm túc tự phê bình và phê bình trung thực, chân thành, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất; đổi mới phương pháp tác phong công tác theo hướng dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Bốn là, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, TCCSĐ cầ quản lý chặt chẽ cả đội ngũ và từng cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội; đề cao vai trò quản lý của cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho cán bộ, đảng viên gắn với sinh hoạt chi bộ; định kỳ tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự phê bình làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của cá nhân về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập chính trị. Động viên cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực trong thực tiễn công tác; gắn giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng với nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW (14/5/2011) của Bộ Chính trị. Tuyên truyền, cổ vũ động viên gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy, TCCSĐ và cán bộ, đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn tư cách đảng viên. Chú trọng kiểm tra đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, các lĩnh vực công tác trọng yếu và nhạy cảm. Thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị./.


[1] Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Khóa X, Nxb CTQG,H2008, Tr 96

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, PGS, TS Bùi Quang Cường

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (29/08/2015)
Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đề ra (26/08/2015)
Quân khu 5 triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (21/08/2015)
Tái cơ cấu sẽ giúp VPNT nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh (20/08/2015)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (15/08/2015)
Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) (12/08/2015)
Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (12/08/2015)
Xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển mạnh, toàn diện (10/08/2015)
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIII (09/08/2015)
Xây dựng Đài Truyền hình Việt Nam xứng tầm là Đài Truyền hình quốc gia (06/08/2015)
 Trang 1 / 94 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Tự phê bình và phê bình là giải pháp hiệu quả để xây dựng, chỉnh đốn Đảng (21/05/2012)
Quảng Nam: Tạo mọi điều kiện để đảng viên, nhân dân góp ý xây dựng Đảng (21/05/2012)
Bình Thuận: Quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) (20/05/2012)
Đảng đoàn Quốc hội tổ chức góp ý, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) (18/05/2012)
Hội thảo khoa học bàn về những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (17/05/2012)
Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung góp ý kiểm điểm tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư (17/05/2012)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (17/05/2012)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) (16/05/2012)
Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ (15/05/2012)
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) (12/05/2012)
 Trang 1 / 114 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Chương trình nghệ thuật “Tết Độc lập” diễn ra lúc 20h ngày 29/8
· Nhiều tỉnh, thành chỉ đạo đổi mới Lễ khai giảng năm học 2015-2016
· Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam
· Hàng ngàn thanh niên tham gia Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
· Cần tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh
· Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ
· Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015
· Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Nam Sudan
· Phó Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành và khai giảng Trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet