Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Đảng bộ ngoài nước sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
16:05 | 29/01/2014

(ĐCSVN)Nhằm tìm hiểu và phản ánh những kết quả đã đạt được của Đảng bộ ngoài nước sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Dân – Bí thư Đảng ủy Ngoài nước.

  

Đồng chí Lê Dân - Bí thư Đảng ủy Ngoài nước 

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công tác Đảng ngoài nước đã đạt những kết quả nổi bật gì?

Đồng chí Lê Dân: Trong 3 năm qua (2011 – 2013), với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và đạt được những kết quả chủ yếu:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội XI của Đảng đã nêu, Đảng ủy Ngoài nước chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị; triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”; giữ vững môi trường hoà bình; tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới; thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tổ chức đảng trong lưu học sinh, lao động xuất khẩu, chuyên gia... phát huy tính tự chủ, vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác, lao động, học tập, tổ chức nhiều phong trào hướng về quê hương, đất nước.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Các đảng bộ, chi bộ ở ngoài nước thực hiện nghiêm việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); tăng cường cung cấp thông tin định hướng những vấn đề được dư luận ngoài nước quan tâm. Công tác chính trị tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới của đất nước; đấu tranh chống các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, tăng cường quản lý đảng viên; triển khai chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Năm nâng cao chất lượng chi bộ”, đa số cấp ủy, tổ chức đảng giữ vững chế độ, nguyên tắc sinh hoạt, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chấp hành chế độ bảo mật, bảo vệ Đảng.

Về công tác quần chúng: Công tác vận động, tập hợp quần chúng, cộng đồng đạt nhiều kết quả thiết thực. Các cấp ủy chú ý đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng với gần 1.000 hội, đoàn thể quần chúng ở ngoài nước như: Hội Người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, Hội Văn học - nghệ thuật, Hội Khoa học - kỹ thuật, Hội Đồng hương...; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, các hình thức tập hợp cộng đồng hướng về quê hương đất nước. Trong ba năm (2011- 2013), Đảng ủy Ngoài nước cử 3 Đoàn đại diện các đảng bộ ngoài nước đi thăm, trao quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa; quà ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, gia đình chính sách trị giá 200 triệu đồng.

PV: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Ngoài nước đã góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại do Đại hội XI đề ra. Xin đồng chí cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy Ngoài nước đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào dựa trên 3 trụ cột: Ngoại giao chính trị; ngoại giao kinh tế; ngoại giao văn hoá và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài?

Đồng chí Lê Dân: Đảng uỷ Ngoài nước đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại trên các lĩnh vực:

Về ngoại giao chính trị: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước về xây dựng đường lối, các chính sách đúng đắn, phù hợp; từng bước đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, nhất là các đối tác quan trọng lên tầm cao mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng khác; đấu tranh có hiệu quả chống mọi âm mưu can thiệp, chống phá Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao với chính quyền sở tại, làm tốt công tác phục vụ các đoàn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn công tác từ trong nước đến nước sở tại như: Mỹ, Nga, Đức, Trung Quốc, Pháp, Ba Lan, Hungary, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Séc, Cuba, Ấn Độ...

Về ngoại giao kinh tế: Công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), viện trợ phát triển (ODA), thương mại, du lịch, lao động và kiều hối... mở ra những cơ hội phát triển kinh tế; nghiên cứu nắm tình hình, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong nước, giải quyết các tranh chấp thương mại, thúc đẩy các hoạt động song phương, đa phương, tổ chức các hội thảo, hội nghị kinh tế, các diễn đàn doanh nghiệp tại địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các đối tác triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mà Việt Nam đang thực hiện; chủ động kiến nghị với Đảng, Nhà nước các chủ trương thúc đẩy Chính phủ nước sở tại ký kết với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, viện trợ, đầu tư, giáo dục, lao động như: Nhật Bản, Canada, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Angola, Malaysia; tìm kiếm hoặc mở thêm các địa bàn lao động khác như: UAE, Qatar, Slovakia…

Về ngoại giao văn hoá: Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp uỷ, cơ quan đại diện và cộng đồng về tầm quan trọng của ngoại giao văn hoá, trở thành công tác thường xuyên của các đảng bộ, chi bộ, thu hút sự tham gia của các hội đoàn thể và cộng đồng ở ngoài nước; tổ chức các hoạt động văn hoá tại các nước, lồng ghép với các hoạt động đối ngoại cấp cao; tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác toàn diện trên lĩnh vực văn hoá, du lịch; làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Các cơ quan đại diện đã có nhiều biện pháp, phương thức nắm tình hình lao động, cộng đồng tại địa bàn; hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng, giúp bà con ổn định làm ăn sinh sống; giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, đàm phán, trao đổi với chính quyền nước sở tại hỗ trợ, xử lý những vụ tranh chấp trong cộng đồng, bảo hộ công dân, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng, của doanh nghiệp, lao động, công dân Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ cứu nạn bà con ngư dân ta bị thiên tai, bão lụt...

PV: Với đặc thù riêng, việc quản lý và bố trí sinh hoạt cho đảng viên của Đảng ủy Ngoài nước gặp không ít khó khăn. Đồng chí có thể nói rõ hơn về những khó khăn này?

Đồng chí Lê Dân: Thực hiện đường lối đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, những năm qua, đảng viên, quần chúng ra nước ngoài ngày càng tăng và dưới nhiều hình thức (làm việc, học tập, thăm thân, chữa bệnh, du lịch, kết hôn với người nước ngoài...), phân tán trên nhiều nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nước có chế độ chính trị - xã hội khác ta, một số nơi phải đối mặt với tình hình chính trị phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo…

Trong điều kiện như vậy, việc quản lý và bố trí sinh hoạt cho đảng viên được thực hiện phù hợp với từng loại đối tượng đảng viên ở từng địa bàn, đảm bảo để tổ chức quản lý được đảng viên và từng đảng viên phát huy được vai trò hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở ngoài nước. Mặt khác, yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế cũng đặt ra những vấn đề cần sớm nghiên cứu, giải quyết cho phù hợp (cải tiến thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, đảng viên kết hôn với người nước ngoài hoặc gia nhập quốc tịch nước ngoài, vai trò tổ chức đảng và công tác phát triển đảng trong quần chúng, cộng đồng ở ngoài nước…).

PV: Trong Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2013, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ đạo: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Ngoài nước “cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc”. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo này, trong năm 2014, Đảng ủy Ngoài nước sẽ có những kế hoạch triển khai cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Dân: Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2013, với phương châm “đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc”, Đảng ủy Ngoài nước xác định những trọng tâm công tác trong năm 2014 và đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XI, cụ thể như sau:

Đảng ủy Ngoài nước cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực tổng kết, nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước. Củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ngoài nước và cán bộ cơ quan Đảng ủy Ngoài nước. Tổng kết và tham mưu ban hành một số văn bản mới của Trung ương về công tác đảng ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cấp ủy địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên và lãnh đạo công tác quần chúng ở ngoài nước.

Các đảng bộ, chi bộ ở ngoài nước triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xác định vai trò hạt nhân chính trị của các đảng bộ, chi bộ, nhất là đảng bộ, chi bộ cơ quan đại diện, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cấp uỷ tổ chức đảng lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại phục vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Các đảng bộ, chi bộ bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XI để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hai là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng, trang bị cho đảng viên và quần chúng những kiến thức đủ khả năng tự đề kháng và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Cụ thể hóa các nội dung giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mọi tổ chức đảng và đảng viên.

Ba là, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, đổi mới công tác quản lý đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của tổ chức đảng và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn khó khăn, đông lao động, lưu học sinh, cộng đồng; bố trí sinh hoạt đảng cho đảng viên theo hướng thuận tiện; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt; tăng cường công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng. Thực hiện nghiêm Quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Bốn là, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Ngoài nước thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai “Năm dân vận 2014”, đa dạng hoá loại hình tổ chức quần chúng, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ và sự quản lý của cơ quan đại diện; tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hoà nhập với nước sở tại, giữ gìn truyền thống yêu nước, bản sắc văn hoá dân tộc, gắn bó với quê hương đất nước.

PV: Với tư cách là Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, đồng chí có những đề xuất gì về công tác Đảng ngoài nước trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Lê Dân: Công tác Đảng ngoài nước mang tính đặc thù, hoạt động của các tổ chức Đảng ở ngoài nước diễn ra trong điều kiện khác với trong nước. Vì vậy, công tác Đảng ngoài nước rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy địa phương và sự chủ động, tích cực của các cấp ủy trực thuộc và đảng viên, quần chúng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong quá trình vận hành mô hình Đảng ủy Ngoài nước thường xuyên phát sinh những vướng mắc, nên cần tiếp tục được xem xét, hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu của công tác xây dựng Đảng ở ngoài nước trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Đảng ủy Ngoài nước sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác đảng ngoài nước; tham mưu ban hành mới những văn bản chỉ đạo công tác đảng ngoài nước phù hợp với tình hình và xu thế hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng ủy Ngoài nước và các tổ chức đảng ngoài nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây vừa là đề xuất, vừa là quyết tâm chính trị, đồng thời là nhiệm vụ đặt ra cho công tác Đảng ngoài nước thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Các từ khóa theo tin:

Kiều Giang (thực hiện)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quảng Nam: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/11/2015)
Hà Nội: Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên từng lĩnh vực cụ thể (20/11/2015)
Tọa đàm “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng” (19/11/2015)
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh: Đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống (19/11/2015)
Tạo sức mạnh khối đại đoàn kết từ các phong trào thi đua, cuộc vận động (16/11/2015)
Thành ủy Hà Nội quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/11/2015)
Lào Cai: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa IX đến cán bộ chủ chốt (10/11/2015)
Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân đóng góp với Đảng (10/11/2015)
Kon Tum: Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 12 khóa XI (10/11/2015)
Bình Dương: Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống (08/11/2015)
 Trang 1 / 42 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Điện Biên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (20/01/2014)
Giao ban các cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng (20/01/2014)
Đảng bộ Vietinbank quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (19/01/2014)
Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI (17/01/2014)
Trà Vinh: Nhiều đề xuất nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) (17/01/2014)
Năm 2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tổ chức sơ kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng (16/01/2014)
Điện Biên: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) (13/01/2014)
Phú Yên: Thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 130 đảng viên (12/01/2014)
Nghệ An: Tạo chuyển biến tích cực qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (12/01/2014)
Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho các cơ quan báo chí (10/01/2014)
 Trang 1 / 171 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Tổng kết 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
· Đề cao trách nhiệm khi soạn thảo, thẩm định... văn bản quy phạm pháp luật
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Phiên họp toàn thể Diễn đàn “Quốc hội trẻ Việt Nam” 2015
· Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật
· Quốc hội thông qua Luật tạm giữ, tạm giam và Luật trưng cầu ý dân
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet