Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch
10:24 | 27/03/2013

(ĐCSVN) - Thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tấn công về tư tưởng, lý luận, nhằm mục đích "đa nguyên, đa đảng", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Vì vậy, việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn đó và xác định các biện pháp phòng chống và đấu tranh của chúng ta là hết sức cần thiết.

Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, nước ta tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại sâu rộng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4; Quốc hội tổ chức nhiều kỳ họp quan trọng, tập trung vào chuẩn bị và lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi); các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta diễn ra sâu rộng trên mọi bình diện quốc tế và khu vực... Cay cú trước những thành công đó, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách chống phá chúng ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. 

1. Về âm mưu, thủ đoạn chống phá

Nhằm mục tiêu “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân, chúng thường xuyên theo dõi, bám nắm mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Chúng “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề; tận dụng triệt để những nhận định hạn chế, yếu kém, sơ hở trên các mặt, nhất là về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại qua các báo cáo chính thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương… xem đó là điểm tựa, “chứng minh” cho những quan điểm, chính kiến, nhận địch sai lầm của chúng.

Chúng luôn tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước; kết hợp với sự tích hợp, dẫn dắt những quan điểm, tư tưởng đối lập, sai lầm về chính trị từ những kẻ tạo dựng là “nhà khoa học”, “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí nọ… để trực tiếp xen lồng, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta.

Nham hiểm hơn, chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm”; “khoe mẽ” ở nước ngoài, “thông thạo” ngôn ngữ nước sở tại để chế áp, ám thị theo lối “cả vú lấp miệng em”…, buộc người đọc chấp nhận, tin theo. Chúng ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các nguyên tác, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết hoặc xuất bản bằng tiếng Đức.

Để tăng “hiệu quả” tiến công, chúng luôn đan cài những tư tưởng, quan điểm mácxít - giả danh mácxít, đúng - sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được ngay - gian, chính - tà. Ví như: Trích dẫn một cách cắt xén, nửa vời những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đối lập, bác bỏ, phủ nhận hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước ta, nhằm bác bỏ, phủ nhận luôn cả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng lái người đọc theo định hướng tư tưởng của chúng, mà thực chất chỉ là những tư tưởng hận thù dân tộc, dân tộc cực đoan hay dân chủ tư sản phản động.

Chúng luôn khoét sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi công vụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở; tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, phát tán những tư tưởng chống Cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng, hành động cực đoan, chống phá chính quyền Nhà nước.

Tiến công qua Internet là hình thức, phương tiện chủ yếu của chúng. Qua đây, chúng liên kết, chia sẻ, phát tán rộng khắp thông tin, kể cả qua tin nhắn, tin đồn, truyền miệng trong các cộng đồng, tầng lớp dân cư. Chúng tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” tuyên truyền chống phá có “kịch bản” cụ thể và dày đặc. Mới đây, chúng còn tuyên truyền cả các phương thức công nghệ để thu hút, tổ chức lực lượng tiến công và lẩn tránh, xóa dấu vết trước sự đấu tranh của các cơ quan nghiệp vụ của ta.

2. Về nội dung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Theo sát các sự kiện trong nước, trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, các thế lực thù địch tiến công chống phá đa dạng, rộng khắp trên nhiều vấn đề tư tưởng, lý luận, song tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

Một là, chúng xuyên tạc, lật ngược, bác bỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong đó, với học thuyết Mác - Lênin, chúng xuyên tạc, phủ nhận tới những lý luận căn bản nhất, để từ đó bác bỏ hoàn toàn những tư duy lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cùng những thành tựu trong những năm đổi mới vừa qua.

Hai là, chúng xuyên tạc những chân lý, nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác, đối lập thực tiễn cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác; coi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay chính là cái “thực thể” đã bị chủ nghĩa Mác phủ định từ nền móng.

Ba là, chúng xúc phạm lòng tôn kính của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; kết hợp với xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và những cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi những tiêu cực, tệ tham nhũng trong xã hội; xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Bốn là, chúng phủ nhận sự nhận thức lý luận và thực tiễn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta. Chúng thiết lập và giả tạo những tư liệu, nhận định sai lầm, khó kiểm chứng về lịch sử; chúng reo rắc hoài nghi về việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chúng buông những lời cay nghiệt đối với “sự lựa chọn của lịch sử” về con đường đi lên của dân tộc… hòng làm cho người đọc nhầm lẫn, thế hệ trẻ hoài nghi, đặt ra những câu hỏi ngờ vực, dao động niềm tin trong nhân dân.

Năm là, chúng xóa nhòa ranh giới mọi giai cấp, tầng lớp, phủ nhận cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc đang diễn ra đầy khó khăn, phức tạp hiện nay; xuyên tạc bản chất, nguồn gốc giai cấp của Đảng, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Sáu là, chúng tập trung xuyên tạc tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đặc biệt là phá hoại niềm tin về việc thực hiện thành công Nghị quyết. Chúng tiến công trực diện, trực tuyến, trực tiếp và dày đặc vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; coi việc làm này là “không có hy vọng” để lấy lại niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên và đó là “Sự khốn cùng của (phương pháp) cách mạng”.

Bảy là, chúng cổ súy, hô hào lẫn nhau tập trung phản bác các luận cứ, phương pháp, quy trình, cách thức và thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; xuyên tạc tinh thần sửa đổi Hiến pháp; phủ nhận lý luận và các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa về lập hiến, lập pháp; tuyên truyền các học thuyết, nguyên tắc tư sản về lập hiến. Cụ thể: Chúng phủ nhận thể chế chính trị nước ta, đòi hiến định thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chúng phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận công lao của Đảng đối với đất nước và dân tộc, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chế độ xã hội, Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp; phủ nhận việc hiến định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật”, đòi hiến định “đất đai thuộc sở hữu tư nhân”;  bác bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa quân đội, quân đội phải trung lập, kêu gọi quốc gia hóa quân đội; đánh đồng công lao của những người, gia đình đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với những kẻ tử thương một thời theo chân ngoại xâm chống lại độc lập, thống nhất dân tộc…

Tám là, kết hợp xuyên tạc tình hình khiếu kiện đất đai, hướng lái, kích thích tư tưởng chống đối trong một bộ phận nông dân với nói xấu, vu cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc bản chất, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Công an, Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tuyên truyền, kích động tư tưởng bạo loạn, lật đổ bằng ngôn từ mới.

3. Một số biện pháp phòng, chống đấu tranh tư tưởng, lý luận của ta

Với những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước, trong năm 2013, đặc biệt là nhiệm vụ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết Trung ương, cũng như tổ chức thành công việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực thù địch và cả những người có tư tưởng chính trị đối lập sẽ tiếp tục lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tiến công tư tưởng, lý luận một cách quyết liệt nhất. Để cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận có hiệu quả hơn, chúng ta cần thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức trách nhiệm về đấu tranh tư tưởng, lý luận. Các cấp ủy đảng, các ban, ngành, địa phương và đơn vị trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cần thấy rõ: Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Đây là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa chống Cộng, dân tộc cực đoan đang tận dụng thời cơ, nổi lên hết sức quyết liệt hiện nay ở nước ta. Đây là cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, cũng đồng thời là bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đổ bao xương máu, hy sinh mới có được. Đây thực sự đang là cuộc đấu tranh “một mất, một còn” giữa ta và địch. Mất trận địa tư tưởng, lý luận sẽ mất tất cả. Do vậy, cần xác định, đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là việc làm của riêng Đảng, Nhà nước và các cơ quan mà là cuộc đấu tranh của chính mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; mỗi người trước hết phải là một trận địa vững vàng nhất và là một chiến sĩ đấu tranh có hiệu quả nhất.

Thứ hai, tiếp tục củng cố “thế trận”, tổ chức lực lượng đấu tranh kịp thời, sắc bén và hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của trên; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, các chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết và bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh. Mỗi cơ quan chuyên ngành, mỗi nhà khoa học, lãnh đạo và quản lý, trước những tư tưởng phản động, thù địch có liên quan đến trực tiếp chuyên ngành, lĩnh vực của mình phụ trách cần chủ động định hướng nội dung và triển khai tổ chức, lực lượng đấu tranh kịp thời.

Thứ ba, chủ động định hình, thiết lập hệ thống khung lý luận, luận cứ, luận điểm đấu tranh tư tưởng, lý luận khoa học, sẵn sàng tuyên truyền và đáp trả những quan điểm, tư tưởng thù địch. Đây là việc làm cấp bách hiện nay, cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt, tập trung, thống nhất từ Trung ương, Bộ, ngành liên quan đến các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học. Các cơ quan khoa học, các học viện, nhà trường hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước để xác lập hệ thống các luận cứ đấu tranh tư tưởng, lý luận chính xác, thống nhất; đồng thời ra sức giáo dục, tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, tạo dựng được một hệ thống cán bộ chuyên trách, sắc sảo về đấu tranh và hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục quần chúng.

Thứ tư, kết hợp đa dạng, mở rộng các hình thức đấu tranh với giáo dục, tuyên truyền, giải thích rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Phải làm cho cuộc đấu tranh giữ vững “trái tim, khối óc” của nhân dân, không chỉ là việc làm, nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân chính là người sáng tạo ra các hình thức đấu tranh mới. Phải huy động hết thảy những người dân thực sự có tinh thần yêu nước chân chính, có năng lực và dũng khí cùng tham gia đấu tranh, trở thành một phong trào toàn dân đấu tranh, áp đảo chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cần có những diễn đàn mới về đấu tranh tư tưởng của nhân dân, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học làm nòng cốt. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần trở thành người chiến sĩ đấu tranh tích cực ngay từ cơ sở; tăng cường tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức nhiều “vệt” đấu tranh tư tưởng, lý luận phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về báo chí và tuyên truyền. Có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng Internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại kết hợp với tăng cường mở mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận của ta. Đây là một nội dung, biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt quan trọng, nhằm ngăn chặn tận “gốc” nguồn tuyên truyền, phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; quản lý chặt chẽ, không để lộ, lọt, sơ hở về đăng tải thông tin theo quy định của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng nghiệp vụ về tin học cần tăng cường theo dõi, kịp thời xử lý, khống chế có hiệu quả các trang mạng có nội dung phản động; phối hợp cùng các cơ quan tuyên truyền từng bước làm chủ thế trận tiến công về tư tưởng, lý luận trên mạng Internet./.

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc (30/07/2015)
Về Bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2/1933 (17/07/2015)
Giữ gìn độc lập, tự chủ phải dựa vào nguồn lực của chính mình (08/07/2015)
Ngăn chặn kịp thời những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, ác ý trên mạng internet (08/01/2015)
Sự lạc lõng của luận điểm “Phi chính trị hoá” quân đội (14/12/2014)
"Dân chủ ngoại lai" cản trở sự phát triển của dân tộc (26/09/2014)
Bác bỏ những luận điệu sai trái của Tổ chức Human Rights Watch (16/09/2014)
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển (01/09/2014)
Đại sứ Việt Nam tại Australia phản bác luận điểm sai trái của Trung Quốc (17/06/2014)
Chuyên gia Nga lên tiếng bác bỏ luận điệu sai trái về Việt Nam (12/06/2014)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều văn hoá phẩm phản động tuồn vào Việt Nam (17/03/2013)
Bộ trưởng Bộ Công Thương làm rõ về các dự án bauxite (10/03/2013)
“Quân đội không thể và không nên trung lập” – Lịch sử đã cảnh báo (28/02/2013)
Không ai có thể phủ nhận vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam! (26/02/2013)
Hãy tôn trọng sự thật! (22/01/2013)
Vạch mặt những kẻ mạo danh (15/01/2013)
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay (13/01/2013)
Vẫn tin một mùa xuân phía trước (12/01/2013)
"Sản phẩm ngoài luồng" - vi-rút độc của "diễn biến hòa bình" (28/12/2012)
Hội thảo khoa học: Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay (27/12/2012)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
· 12.000 nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô hát Quốc ca, cùng ghép cờ Tổ quốc
· Khúc tráng ca - cầu truyền hình đặc biệt “Lá cờ Độc lập”
· Hà Nội rực rỡ sắc màu trong những ngày đại lễ
· Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị các chủ tịch QH trên thế giới lần thứ 4
· Đề nghị bãi bỏ văn bản không phù hợp liên quan đến lĩnh vực xây dựng
· Điện lực Hà Nội: Đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9
· Pháp, Đức, Anh kêu gọi EU họp khẩn bàn về khủng hoảng di cư
· Nhật Bản: Biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật an ninh
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet