Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013
14:36 | 22/01/2013

(ĐCSVN) – Ngày 22/1, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: HH)
 


Hội nghị đã thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013, đó là:

1. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và các cấp sẽ nghiêm túc, thẳng thắn rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đánh giá đúng thực chất chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra những giải pháp cụ thể, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

2. Tập trung kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, gắn với kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực: Tư tưởng chính trị, về công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý sử dụng ngân sách, vốn, xây dựng cơ bản, lĩnh vực ngân hàng, các hoạt động tư pháp. Kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện về chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, kê khai tài sản không đúng quy định.

4. Chủ động hơn trong phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, chú trọng kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phối hợp xem xét các vấn đề nổi cộm liên quan đến các vụ án lớn, tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo; những đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài gây bức xúc...

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Trung ương. Phối hợp với các ban Đảng, tổ chức Đảng và các cơ quan có liên quan ở Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện một số đề án đã nêu trong chỉ thị, kế hoạch và chương trình công tác năm 2013 của Bộ Chính trị.

6. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình kiểm tra của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2013.

7. Tích cực phối hợp, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020; Kết luận số 312-TB/TW của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra.

8. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và xây dựng Ngành: Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy và UBKT các cấp; kịp thời kiện toàn bộ máy cơ quan giúp việc UBKT các cấp, chủ động quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức các kỳ thi nâng ngạch; tăng cường công tác đối ngoại, nghiên cứu học tập ở một số nước; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức toàn Ngành; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành.


Đồng chí Ngô Văn Dụ -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm UBKT Trung ương 
trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.
(Ảnh: HH)
 


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012. Đồng chí khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp thực sự có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Uy tín của UBKT Trung ương và UBKT các cấp tiếp tục được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chất lượng còn hạn chế. Việc tham mưu, đề xuất cấp ủy gợi ý kiểm điểm cho tập thể và cá nhân do cấp ủy quản lý còn lúng túng, chưa sát với thực tiễn. Thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề của các ban xây dựng Đảng còn hạn chế, tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm chưa nhiều và chưa kịp thời. Tính chiến đấu và hiệu quả công tác của một số cán bộ kiểm tra các cấp còn hạn chế.

Cơ bản nhất trí với 9 nhiệm vụ đã được các đại biểu thông qua tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: UBKT Trung ương và các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2013. Trong đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ...

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng lưu ý, công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong toàn Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 với nội dung: Kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình. Bộ Chính trị sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn để trực tiếp kiểm tra ở khoảng 20% số đầu mối các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị các đại biểu cần tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và thực hiện thắng lợi 9 nội dung trọng tâm công tác năm 2013 đã được thông qua. Đồng chí Ngô Văn Dụ nêu rõ: Cấp ủy và UBKT các cấp cần xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, bản lĩnh, phương pháp công tác, đủ về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, 29 tập thể đã được nhận cờ thi đua của UBKT Trung ương./.

Các từ khóa theo tin:

Hiền Hòa

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Gần 120 du khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 31/1 (31/01/2014)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại công trình cầu vượt Ngã ba Huế (31/01/2014)
PV Gas ủng hộ 1 tỷ đồng tài trợ cho chương trình khám chữa bệnh từ thiện (23/08/2013)
Công ty Chế biến khí Vũng Tàu với công tác an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ (14/04/2013)
PV Gas đăng cai tổ chức 2 hội nghị quan trọng cấp Tập đoàn (14/04/2013)
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2013 (28/02/2013)
Lễ hội xuân hồng - Lễ hội của lòng nhân ái (28/02/2013)
Thanh niên các tỉnh Tây Nguyên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự (28/02/2013)
Di sản Hội An - Điểm đến được yêu thích nhất thế giới (28/02/2013)
Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/2013)
 Trang 1 / 43 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong dịp Tết (21/01/2013)
Triển khai đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong năm 2013 (21/01/2013)
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 (21/01/2013)
Tây Ninh: Không để thị trường biến động vào thời điểm cận kề Tết (21/01/2013)
Từ 1/1 - 17/1/2013 : Xuất khẩu gạo đạt giá trị 56,89 triệu USD (21/01/2013)
Chăm lo Tết cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội (21/01/2013)
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (21/01/2013)
Đồng chí, đồng bào cả nước cùng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung (21/01/2013)
Tiếp nhận 1.654 đơn vị máu trong ngày Chủ nhật Đỏ (20/01/2013)
Xây dựng nông thôn mới: Hướng đi hiệu quả nâng cao đời sống cho người dân (20/01/2013)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Quốc hội thông qua Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)
· Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức
· Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm
· Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép
· Phát huy vai trò của truyền thông trong phòng, chống ma túy
· Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật
· Phê chuẩn danh sách Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu là Tổng Thư ký Quốc hội
· Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet