Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15:20 | 29/08/2010

(ĐCSVN) - Trải qua 65 năm chiến đấu và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện và được nhân dân đùm bọc giúp đỡ. Trong suốt chặng đường lịch sử đó, QĐNDVN luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng quân sự vững mạnh của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân và của chế độ xã hội mới.

Từ khi đất nước ta thống nhất và bước vào công cuộc kiến thiết, xây dựng CNXH, vị trí, vai trò của quân đội đã được nâng cao khi quân đội ta vinh dự được Đảng và Nhà nước giao cho chức năng, nhiệm vụ mới: Là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và là đội quân lao động sản xuất. Để nhận thức rõ hơn vai trò, chức năng cũng như nhiệm vụ của quân đội ta trong việc bảo vệ và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân trong 65 năm tồn tại và phát triển, nhất là góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước ta trong điều kiện hiện nay, cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là: Quân đội nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Nhà nước, nhất là trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bảo vệ Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước luôn có mối quan hệ biện chứng, thống nhất chặt chẽ với nhau. Trong đó, bảo vệ Nhà nước gắn liền với bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng và chế độ XHCN...Đây cũng chính là nội dung của bảo vệ Tổ quốc và cũng là nội dung chính của bảo vệ và xây dựng Nhà nước ta hiện nay.

V.I.Lênin luôn nhắc nhở và cảnh báo chúng ta rằng, khi sự nghiệp xây dựng CNXH vẫn còn kẻ thù phá hoại thì người cộng sản không thể vứt bỏ vũ khí. Điều này cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Độc lập tự do không thể tự nhiên mà có được, không nên ảo tưởng về lòng nhân từ của bọn áp bức và xâm lược. Hiện nay kẻ thù của cách mạng đã bị đánh đổ nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng vẫn còn lực lượng và âm mưu gây tội ác bằng nhiều thủ đoạn nguy hiểm khác nhau nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng, xóa bỏ nền hòa bình và nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam nhằm khôi phục lại chế độ phản động... Chính vì vậy quân đội không bao giờ được lơ là, buông lỏng vũ khí trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN. Bởi vì có giữ vững ổn định chính trị, xã hội chúng ta mới có hòa bình và phát triển. Đó cũng là điều kiện tốt nhất để bảo vệ Đảng và bảo vệ Nhà nước ta.

Lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Chỉ có Đảng và Nhà nước ta mới đảm bảo chắc chắn nhất để quân và dân ta thực hiện thắng lợi thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Xa rời sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, CNH, HĐH đất nước sẽ bị chệch hướng. Điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ rối loạn xã hội, nền độc lập dân tộc sẽ bị đe dọa...

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chỉ ra rằng: Bảo vệ Tổ quốc luôn gắn liền, đi đôi với xây dựng đất nước. Đó là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, không thể tách rời và xem nhẹ nhiệm vụ nào. Nếu chỉ chăm lo bảo vệ Tổ quốc mà coi nhẹ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, sự sai lệch đó sẽ làm cho đất nước ngày càng suy yếu, kiệt quệ. Mặt khác, muốn phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, khắc phục sự tụt hậu không có cách nào khác phải tiến hành CNH, HĐH đất nước. Có làm như thế thì Nhà nước ta mới đủ sức điều hành đất nước, mới đưa đất nước ta khỏi tình trạng nghèo nàn kém phát triển. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định: CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm, là một cuộc cách mạng kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó sẽ tạo ra một sự biến đổi về chất trên tất cả các mặt đời sống kinh tế- xã hội, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Rõ ràng bảo vệ Tổ quốc nhất thiết phải gắn liền với bảo vệ Nhà nước Việt Nam XHCN và bảo vệ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp vẻ vang này, quân đội ta phải đủ mạnh, phải thực sự xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước, đi đầu trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện tốt đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội...thực hiện tốt các pháp lệnh liên quan đến quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đấu tranh loại trừ mọi hành vi phá hoại sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho...

Hai là: Quân đội tích cực tham gia trên mặt trận chính trị - xã hội, bảo vệ và xây dựng Nhà nước trong tình hình mới

Trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhà nước ta xác định: Xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật, phát triển kinh tế, thực hiện CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Với ý nghĩa đó, quân đội ta phải cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thực hiện thắng lợi, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Để làm được điều đó, đòi hỏi chúng ta trong khi tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, thực hiện CNH, HĐH đất nước không được lơ là, mất cảnh giác, buông lỏng trận địa quốc phòng- an ninh. Bằng bất cứ giá nào, quân đội cũng phải bảo vệ được Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, phải coi trọng sự ổn định chính trị, kinh tế xã hội là sự đảm bảo vững vàng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN.

Trong tình hình hiện nay, quân đội nhân dân cần nêu cao bản chất của quân đội cách mạng kiểu mới, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Và ngược lại, nhân dân phải ra sức chăm lo giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có như vậy sức mạnh quân sự của nhà nước mới được củng cố và phát triển. Đó là tiền đề cơ bản để bảo vệ và xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta hiện nay.

Bên cạnh việc chống giặc " ngoại xâm", quân đội ta cần tích cực chống giặc "nội xâm" cản trở sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, đó là tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, và các tệ nạn xã hội... góp phần quan trọng vào việc làm trong sạch bộ máy Nhà nước, ổn định đời sống kinh tế, chính trị, trật tự kỷ cương, an toàn xã hội. Trong các công việc nêu trên, quân đội phải là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, cùng Nhà nước tổ chức triển khai, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, giúp nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật...

Ba là: Quân đội chủ động tham gia lao động xản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là một nét đẹp của truyền thống quý báu của dân tộc ta có từ ngàn năm dựng nước và giữ nước mà còn là biểu hiện bản chất của một quân đội cách mạng, quân đội của nhà nước chuyên chính vô sản.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quân đội tham gia lao động xản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhằm củng cố quốc phòng- an ninh, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội, giải quyết các vấn đề xã hội, giảm một phần ngân sách quốc phòng của Nhà nước... Đặc biệt trong điều kiện hiện nay quân đội ta luôn phải xác định là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện thắng lợi chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, củng cố, phát triển cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội nhất là ở vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo ra những cơ sở xã hội cho việc xây dựng và củng cố chính quyền Nhà nước.

Bốn là: Quân đội tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng nền khoa học - kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng hiện đại, góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực quân sự của Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Đây được coi là một yêu cầu mang tính khách khách quan, một nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt, bởi sức mạnh của nhà nước phụ thuộc một phần rất lớn vào sức mạnh của ngành khoa học kỹ thuật quân sự. Để củng cố tiềm lực quân sự của nhà nước ngày càng vững mạnh có hiệu quả, trước tiên chúng ta cần đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản như: Duy trì tốt vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, cải tiến nâng cao tính năng kỹ chiến thuật, từng bước tạo thêm nguồn dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa khai thác, thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại để đi nhanh, rút ngắn khoảng cách tụt hậu. Muốn vậy, trước mắt quân đội cần làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, tập trung bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn, sữa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật góp phần ngăn chặn và hạn chế sự xuống cấp, mất đồng bộ của vũ khí trang bị.

Về lâu dài, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học quân sự để giải quyết những vấn đề của thực tiễn xây dựng quân đội. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, đáp ứng yêu cầu quốc phòng và an ninh, trong đó chú trọng vào nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị đối phó với vũ khí công nghệ cao của thế lực thù địch. Mặt khác cần vận dụng những thành tựu khoa học - công nghệ quân sự để phát triển các ngành kinh tế quốc dân, nhất là sản xuất một số mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu dân sinh như công nghiệp, điện cơ... Làm tốt vấn đề này là góp phần thiết thực củng cố và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn bó chặt chẽ với Nhà nước ta, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là trong điều kiện hiện nay, quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng quan trọng trong việc góp phần bảo vệ và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Điều này thể hiện qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội kiểu mới, và cũng chính thông qua quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình mà tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp công nhân của quân đội.

Các từ khóa theo tin:

Nguyễn Đắc Tuyền - Nguyễn Anh Tuấn

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (21/09/2015)
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (20/09/2015)
Hội thi văn nghệ kỷ niệm 70 năm truyền thống Thanh tra Việt Nam (18/09/2015)
Trong 5 năm, Ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng (14/09/2015)
Xử lý 43 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (14/09/2015)
Việt Nam-Italy trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra nhà nước (13/09/2015)
Ngành Thanh tra không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động (11/09/2015)
Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 2 thành phố lớn (10/09/2015)
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thăm và làm việc tại Pháp (08/09/2015)
Thanh tra các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (04/09/2015)
 Trang 1 / 128 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nghệ An: Lập đoàn kiểm tra nội dung đơn thư tố cáo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (29/08/2010)
Phú Yên: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường và phát huy kỷ luật, kỷ cương trong Đảng (27/08/2010)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra (25/08/2010)
Thái Nguyên: Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm (25/08/2010)
Khánh Hòa: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 (25/08/2010)
Hải Dương: Vi phạm trình tự, thủ tục thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (24/08/2010)
Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội làm việc tại Quảng Ngãi (20/08/2010)
Kỷ luật Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh (20/08/2010)
Đà Nẵng: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân (17/08/2010)
Đà Nẵng: Nhiệm kỳ qua Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 30 tổ chức đảng và 333 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (17/08/2010)
 Trang 1 / 185 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Sao Vàng đất Việt 2015 tôn vinh 200 thương hiệu Việt Nam tiêu biểu
· Hội nghị Bộ trưởng TPP tại Mỹ tiếp tục kéo dài thêm 1 ngày
· Từ 5/10, giao dịch ngoại tệ phải tuân theo số ngày quy định
· Dựa vào dân, chịu sự giám sát của dân để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
· Đồng chí Bùi Văn Hải tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
· Chủ tịch nước: Cần hết sức cảnh giác với việc “xâm lăng văn hóa”
· Nhóm đặc trách cao cấp ASEAN hoàn tất soạn thảo Tầm nhìn ASEAN sau 2015
· Không quân Nga phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS ở Syria
· Thái Lan đào tạo kỹ năng cho lao động tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet