Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam
10:14 | 09/06/2012

(ĐCSVN) - Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.

Hiện nay, quyền con người được các nước trên thế giới công nhận và bảo đảm thực hiện thông qua cơ chế, pháp luật quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các công ước của Liên hợp quốc. Trong các văn kiện nhân quyền của Liên hợp quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai công ước quốc tế về quyền con người được thông qua năm 1966, cùng hai nghị định thư bổ sung của Công ước dân sự, chính trị được gọi là Bộ Luật nhân quyền quốc tế.

Đảng và Nhà nước ta khẳng định quyền con người là thành quả và khát vọng chung của nhân loại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi. Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: "Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân"[1].


Nhà nước Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội và luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Hiến pháp năm 1992, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đảm bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lý công việc của Nhà nước và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về nhân quyền.

Thực tiễn cho thấy, quyền con người ở Việt Nam luôn gắn với độc lập, hòa bình, dân chủ và phát triển. Việc đấu tranh và duy trì một môi trường hòa bình, ổn định là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam, thể hiện trên một số nội dung sau:

Về bảo đảm quyền dân sự và chính trị, hệ thống pháp luật cũng như trong thực tiễn, Nhà nước ta luôn bảo đảm cho công dân Việt Nam thực hiện các quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin; quyền tự do hội họp và lập hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền bình đẳng của các dân tộc; quyền sống, được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể; quyền tự do đi lại và cư trú.

Về bảo đảm thực hiện các quyền con người về kinh tế, xã hội và văn hoá, Nhà nước bảo đảm quyền tự do phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm các quyền về văn hóa - xã hội. Trong công cuộc đổi mới, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đã tập trung vào các chương trình kinh tế xã hội nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Những thành tựu và kết quả to lớn trong những năm qua đã tạo tiền đề vật chất cần thiết cho việc thực hiện các quyền của người dân trên mọi lĩnh vực.Vừa qua Việt Nam được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu về đạt mục tiêu Thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo. Đây là thực tiễn ghi nhận về sự về sự thành công của Việt Nam trong việc thúc đẩy các quyền con người.

Thành tựu phát triển con người của Việt Nam biểu hiện tổng hợp trong sự gia tăng tương đối nhanh chỉ số phát triển con người (HDI) trong những năm qua. Đời sống văn hoá của người dân ngày càng được nâng cao. Thành tựu về giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều thành tựu.

Nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ, xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; bảo đảm quyền học tập, vui chơi và phát triển của trẻ em; quyền của người tàn tật và nạn nhân chất độc màu da cam; quyền của người cao tuổi.v.v...

Những thành tựu trên là thực tiễn sinh động về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhân quyền để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và thực hiện "diễn biến hòa bình" để chuyển hóa, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bác bỏ nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.

Để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền cơ bản của con người ở nước ta hiện nay, cần làm tốt những vấn đề chủ yếu sau đây:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân.

Nhà nước tích cực ban hành các đạo luật quy định quyền con người, quyền công dân, trong đó bên cạnh các luật về kinh tế, Nhà nước cần ưu tiên xây dựng các luật về quyền công dân. Ở nước ta, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và luật. Các quyền được quy định trong Hiến pháp tạo thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản có tính nguyên tắc nền tảng. Các quyền được quy định trong luật, một mặt, là cụ thể hóa các quyền trong Hiến pháp, mặt khác, phát triển và bổ sung thêm những quyền mới. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền con người, quyền công dân đòi hỏi tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội như là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người. Cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm các quyền con người về dân sự, chính trị; các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa; quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như quyền trẻ em, quyền phụ nữ; quyền của người cao tuổi… Muốn vậy, cần có sự nghiên cứu và tổng kết toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành, có sự phân tích, so sánh đối chiếu với các quy định quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.

- Xây dựng, hoàn thiện chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân tham đối với cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

Xây dựng chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước trong mối quan hệ với nhân dân, bảo đảm cho họ có thể phát huy hết năng lực cá nhân; xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ để giảm thiểu nguy cơ có thể xâm phạm quyền của công dân. Vì vậy, pháp luật phải cụ thể hóa mối quan hệ giữa cá nhân, công dân với Nhà nước. Quyền lực của Nhà nước là ủy quyền từ nhân dân, do đó xác định cụ thể các quyền của công dân theo hướng công dân có quyền được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, còn cán bộ, công chức nhà nước chỉ được phép làm những gì mà luật pháp quy định. Đảng ta khẳng định: "Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân"[2].

Quyền và nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân bảo đảm tính ràng buộc hai chiều, mỗi chủ thể coi quyền của phía bên kia là nghĩa vụ của mình. Trong điều kiện nước ta hiện nay, đòi hỏi chuyển mạnh từ “nền hành chính cai trị sang nền hành chính phục vụ”. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia tích cực, chủ động vào công việc nhà nước, công việc xã hội, trong đó có việc nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.

- Không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bảo đảm thực hiện quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi nghèo đói phải được giải quyết về căn bản. Do đó, việc bảo đảm quyền kinh tế cho mọi người, quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế, thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và giảm dần sự phân cách giàu nghèo là vấn đề rất quan trọng. Để thực hiện được điều đó, Nhà nước với vai trò điều tiết vĩ mô, quản lý nền kinh tế, dùng công cụ, sức mạnh thông qua chính sách, pháp luật, thực hiện việc điều tiết, phân phối lợi ích và bảo đảm phúc lợi xã hội, trong đó chú trọng đến các đối tượng hưởng chính sách xã hội, đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn...

- Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực hoạt động tư pháp hình sự.

Bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, đó là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và cả quá trình giam giữ, quản lý, giáo dục người chịu án phạt tù, bảo đảm rằng mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, không được làm oan người vô tội. Người phạm tội phải bị đưa ra xét xử, chịu hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội. Mục đích của hình phạt không chỉ là trừng trị mà còn chủ yếu là để giáo dục, cải tạo, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Đây là yêu cầu rất cơ bản để bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay, đòi hỏi phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ tư pháp tận tâm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức, có cơ chế giám sát, chỉ đạo điều hành chặt chẽ từ phía Đảng, cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân.                                      --------------------------------------------------------------------------------


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 76.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 85.

Các từ khóa theo tin:

Đại tá, Thạc sĩ Võ Văn Ninh

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hậu Giang: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu sai phạm (06/10/2015)
Hà Nội thanh tra 15 Văn phòng công chứng (06/10/2015)
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (21/09/2015)
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (20/09/2015)
Hội thi văn nghệ kỷ niệm 70 năm truyền thống Thanh tra Việt Nam (18/09/2015)
Trong 5 năm, Ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 200 nghìn tỷ đồng (14/09/2015)
Xử lý 43 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (14/09/2015)
Việt Nam-Italy trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra nhà nước (13/09/2015)
Ngành Thanh tra không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động (11/09/2015)
Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 2 thành phố lớn (10/09/2015)
 Trang 1 / 48 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Kiến nghị khởi tố bổ sung sai phạm tại Vinalines (08/06/2012)
Hà Nội: Thanh tra 30 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, lao động (07/06/2012)
Hà Nội tập trung kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực (07/06/2012)
Phát hiện nhà máy chế biến cá xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu (07/06/2012)
Cần có chế tài xử lý mạnh đối với đơn vị từ chối mua vàng miếng (06/06/2012)
Xử phạt các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động (06/06/2012)
Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí từ thu hồi qua công tác thanh tra (06/06/2012)
Công bố kết quả thanh tra 16 công ty sản xuất điện ngoài EVN (05/06/2012)
Đồng Tháp: Huỷ Quyết định số 856 của huyện UBND Châu Thành (04/06/2012)
Các địa phương triển khai nhiều hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (04/06/2012)
 Trang 1 / 266 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· 2 Tổng công ty được xếp hạng đặc biệt
· Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp
· TP.Hồ Chí Minh: 263 tỷ đồng đầu tư hệ thống vé xe buýt điện tử
· Xử lý dứt điểm tình trạng rác thải đổ hai bên quốc lộ 5
· TP.Hồ Chí Minh: Bệnh nhi nhập viện tăng kỷ lục
· Ngân hàng Thế giới: Tỷ lệ nghèo đói trên thế giới xuống dưới ngưỡng 10%
· Bắc Bộ bớt hanh khô, Nam Bộ mưa về chiều tối
· Một số nội dung chính của hiệp định TPP
· Nhân tài và trách nhiệm công dân
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet