Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Cảnh giác trước những biểu hiện “tự diễn biến”
12:47 | 15/07/2011

(ĐCSVN)Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã cảnh báo: “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

 

 Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh: TTXVN

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị diễn ra rất phức tạp, đa dạng, nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị trên các vấn đề, như: phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xa rời các nguyên lý về xây dựng Đảng kiểu mới, đòi Đảng từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và cổ suý cho tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phê phán lịch sử thiếu khách quan, toàn diện; đòi xét lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kêu gọi thay bằng chế độ tư bản chủ nghĩa; xuyên tạc, bôi đen hình ảnh lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta...

Khi tư tưởng chính trị chệch hướng sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ chính trị là khó tránh khỏi. Vì vậy, trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy "tự diễn biến" về tư tưởng chính trị, trước hết nhằm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách của đất nước. Tùy theo từng đối tượng và phạm vi tác động mà các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn, nội dung, hình thức và phương pháp thúc đẩy "tự diễn biến" về tư tưởng chính trị khác nhau.

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực kinh tế là sự phủ nhận của một số người đối với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hạ thấp, đi đến làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa; đòi tư nhân hóa hoàn toàn nền kinh tế, xoá bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa...

Quá trình "tự diễn biến" trên lĩnh vực kinh tế càng trở nên nguy hiểm trong điều kiện các thế lực thù địch có tiềm lực kinh tế mạnh hơn chúng ta nhiều lần. Chúng đã và đang tìm mọi cách lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta để cổ súy, thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế, nhằm đến một giai đoạn nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là đã chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và thực sự đã "đổi màu”. Khi đó, chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.

“Tự diễn biến” trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, đạo đức, lối sống được biểu hiện ở việc sùng bái, chạy theo văn hoá, lối sống tư sản; từ bỏ các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống dân tộc, các giá trị xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc trắng trợn lịch sử, phủ nhận nền văn hóa cách mạng; thương mại hóa các hoạt động văn hóa một cách thái quá, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, vị kỷ, xa hoa, trụy lạc... Điều đáng chú ý là, trong xã hội ta hiện nay, những biểu hiện đó lại hiện hữu ở một số người làm giàu phi pháp, bất chính, buôn gian, bán lậu, tham nhũng, đục khoét tài sản của nhân dân, thao túng thị trường, chạy theo danh vị, chức quyền...

Những biểu hiện "tự diễn biến" về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề không thể xem thường, bởi vì nhiều khi "tự diễn biến" về đạo đức, lối sống, sự "lệch chuẩn giá trị sống" lại là sự khởi đầu cho "tự diễn biến" về chính trị, tư tưởng. Điều rất nguy hại là “tự diễn biến" về đạo đức, lối sống lại diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị, bởi nó sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với sự nghiệp cách mạng, thậm chí đối với cả vận mệnh của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, như đã từng diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tiến hành phòng, chống "tự diễn biến" trong nội bộ, trước hết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, một cách chủ động, tích cực, bằng nhiều hình thức, giải pháp đồng bộ, phù hợp, trong đó chú trọng một số giải pháp cơ bản sau:

- Giữ vững bên trong đi đôi với chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến". Giữ vững bên trong là giữ vững ổn định chính trị, xã hội; Kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc... Cùng với đó, luôn luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán mọi biểu hiện "tự diễn biến" cả từ phía các thế lực thù địch và từ phía nội bộ ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp độ, cả ở trong nước và ngoài nước.

- Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy "xây" là cơ sở quyết định để “chống”. “Xây" là xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là Đảng và Nhà nước thực sự vững mạnh để có khả năng đề kháng tốt nhất trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. "Chống" là phải phát hiện kịp thời các nguy cơ "tự diễn biến" từ khi còn ở dạng mầm mống; chủ động, kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí, coi đó như một loại "giặc nội xâm", không khác gì với đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy "tự diễn biến" của các thế lực thù địch.

- Công tác tổ chức cán bộ luôn gắn kết với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Để triệt tiêu mọi âm mưu, thủ đoạn "tự diễn biến" của các thế lực thù địch, việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị, nếu không được thực hiện tốt, mắc phải nhiều sai lầm, khuyết điểm, thì sẽ tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để thúc đẩy "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" từ bên trong, bên trên, thậm chí tạo dựng "ngọn cờ" để chống phá chúng ta. Đó là điều đặc biệt nguy hại. Vì thế, phải coi trọng việc gắn kết chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ với tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, lý luận cách mạng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa, để họ không dao động trước bất kỳ tình huống khó khăn, phức tạp nào, đồng thời yên tâm với vị trí, cương vị và hoàn thành tốt chức trách của mình./.

Các từ khóa theo tin:

Đức Thắng

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đoàn kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ (26/11/2015)
Nhân tố mới cản trở tiến trình chống khủng bố (25/11/2015)
Cộng đồng ASEAN - nhận thức, bản lĩnh và hành động chung (24/11/2015)
Tầm nhìn... dự án (!?) (23/11/2015)
Người thầy - nhân tố quyết định thành công trong đổi mới giáo dục (20/11/2015)
Những nhà giáo kiên trì “gieo” chữ nơi vùng cao, biên giới (19/11/2015)
Nhìn thẳng vào sự thật, truy đến cùng! (18/11/2015)
Đổi mới giáo dục (17/11/2015)
Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng (16/11/2015)
Bảo đảm an toàn trên mỗi tuyến đường (15/11/2015)
 Trang 1 / 152 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Ưu tiên số một hiện nay là kiềm chế tăng giá, ổn định cung cầu thị trường (14/07/2011)
Sản xuất lúa chất lượng cao để nâng giá trị gạo xuất khẩu (13/07/2011)
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực * (10/07/2011)
Thường xuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (06/07/2011)
Phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước * (04/07/2011)
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (02/07/2011)
Tổ chức tốt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (30/06/2011)
Hội nhập văn hóa - Cơ hội và thách thức (27/06/2011)
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng các chính sách thuế (24/06/2011)
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào (22/06/2011)
 Trang 1 / 147 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet