Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 160-TB/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2008 về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và một số giải pháp cấp bách
16:03 | 21/07/2008

Tại phiên họp ngày 2-5-2008, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Y tế báo cáo về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình hiện nay và một số giải pháp cấp bách; ý kiến phát biểu của các ban, ngành liên quan, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận:

1-Về đánh giá tình hình

Ban Bí thư cơ bản nhất trí với những đánh giá về kết quả, thành tựu, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo và nhấn mạnh một số điểm sau:

Từ khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về ''chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình'' và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đã đạt được những kết quả quan trọng:

- Nhận thức của toàn xã hội đã có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có 1 hoặc 2 con được chấp nhận ngày càng rộng rãi; tốc độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung bình của một phụ nữ trong bộ tuổi sinh đẻ đã giảm mạnh từ trên 3,8 con (năm 1990) xuống 2,2 con (năm 2000) và đến nay đạt tiệm cận mức sinh thay thế (mỗi cặp vợ chồng có khoảng 2,1 con); tỉ lệ phát triển dân số giảm tương ứng từ hơn 2% xuống còn 1,25%.

- Kết quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xoá đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân (với những thành tựu của công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, năm 1999, Việt Nam đã được nhận giải thưởng Dân số của Liên hợp quốc). Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2003, Pháp lệnh Dân số của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) (số 06/2003/PL-UBTVQH) được ban hành còn có chỗ thiếu chặt chẽ, làm cho tình hình dân số có diễn biến phức tạp, mức sinh và tỉ lệ sinh con thứ ba tăng trở lại, nhất là  trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. Năm 2007, tỉ lệ sinh con thứ ba tăng hơn nhiều so với năm 2006, nhiều chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai đạt kết quả thấp. Quý I năm 2008, số lẻ sinh ra tăng 7,2%, tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2007, kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai giảm nhiều so với kế hoạch, đây là thách thức gay gắt đối với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trong giai đoạn tới.

2- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan về tâm lý, tập quán, điều kiện kinh tế, dịch vụ xã hội chưa phát triển, cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ hàng năng lớn; còn có những nguyên nhân chủ quan là:

2.1 - Cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp còn có tư tưởng chủ quan, thoả mãn, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; chưa quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị về ''tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình''.

2.2- Các cơ quan cấp Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới còn chậm, dẫn tới việc mỗi địa phương hiểu và thực hiện rất khác nhau. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Dân số thiếu chặt chẽ. Các cấp, các ngành chưa xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình, đã có tác động tiêu cực đến phong trào toàn dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

2.3- Hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trong những năm qua có nhiều thay đổi, không ổn định. Đặc biệt, vừa qua nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai, xử lý việc giải thể Uỷ ban Dân số - gia đình và trẻ em địa phương không đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

2.4- Một bộ phận nhân dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên cho rằng, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đã kết thúc, dẫn tới việc coi nhẹ công tác này, tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước mà hậu quả sẽ tăng sinh vào cuối năm nay và những năm tiếp theo.

3- Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình theo tinh thần Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu:

- Các cấp uỷ tổ chức đảng và chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sau sắc để thống nhất quan điểm, nhận thức và hành động, nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 47-NQ-TW, đánh giá đúng thực trạng chỉ rõ những yếu kém phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã dể ra, trong đó cần chú ý:

+ Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của nước ta và là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi con người) của từng gia đình và toàn xã hội.

+ Việc sáp nhập tổ chức dân số vào ngành y tế là một chủ trương đúng đắn nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình cả về quy mô, cơ cấu và đặc biệt là chất lượng dân số, gắn với bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi người Việt Nam.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc ban hành Luật Dân số, trước mắt cần sớm sửa ngay Điều 10 Pháp lệnh Dân số trong năm 2008, khắc phục nhanh chóng những thiếu sót của Pháp lệnh Dân số năm 2003.

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo sớm kiện toàn và ổn định tổ chức, bộ máy chuyên trách làm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đủ mạnh, đủ cơ sở vật chất từ Trung ương đến địa phương.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cùng Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy sơ kết tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình từ cơ sở đến cấp tỉnh trong quý III-2008; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để hiểu và thực hiện đúng chính sách dân số -kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước ta. Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết vào cuối quý III-2008 và báo cáo Bộ Chính trị.

 

T/M BAN BÍ THƯ

Đã ký

Trương Tấn Sang

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Thông báo số 181-TB/TW, của Ban Bí thư, ngày 3/9/2008, về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. (19/09/2008)
Thông báo kết luận số 169-TB/TW của Bộ Chính trị, ngày 02/8/2008, về tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) (05/09/2008)
Thông báo số 159-TB/TW, ngày 15/11/2004, Kết luận của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (05/08/2008)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Thông báo số 122-TB/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt đ (16/06/2008)
Thông báo số 150-TB/TW, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/52008) (24/04/2008)
Thông báo số 107-TB/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2007, Kết luận của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 (04/12/2007)
Thông báo kết luận số 83-TB/TW ngày 27/6/2007 của Ban Bí thư về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm (16/11/2007)
Thông báo số 02- TB/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 về Kết luận phiên họp ngày 26-9-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (31/10/2007)
Thông báo số 143/TB-TW ngày 5-6-1998 ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị Về tổ chức, hoạt động và quản lý các hội nghề nghiệp (23/07/2007)
Thông báo số 23/TB-VPTW ngày 15-9-1999 ý kiến của Thường trực Bộ Chính trị Về Đề án xây dựng và phát huy vai trò giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá (23/07/2007)
Thông báo số 237 - TB/TW ngày 7-8-1999 của thường vụ Bộ Chính trị kháo VIII v hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học - công nghệ (18/05/2007)
Thông báo số 51-TB/TW ngày 25/12/2006 của Ban Bí thư về một số vấn đề về xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên (09/05/2007)
Thông báo số 17-TB/TW ngày 8/9/2006 của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng (09/05/2007)
 Trang 1 / 15 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Hàng ngàn thanh niên tham gia Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
· Phó Chủ tịch nước dự Lễ khánh thành và khai giảng Trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam
· Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Nam Sudan
· Nước mắt ngày trở về!
· Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
· Khai mạc Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015
· Thanh tra 2 dự án nhà ga hàng không có vốn đầu tư gần 1 tỷ USD
· Công điện của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai
· Bộ Chính trị cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet