Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Thông báo số 21-TB/TW ý kiến của Bộ Chính trị về chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010 và chương trình quản lý và phát triển nhà ở đô thị 5 năm 1996 - 2000, ngày 14-11-1996
09:48 | 19/07/2006
Thông báo số 21-TB/TW ý kiến của Bộ Chính trị về chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010 và chương trình quản lý và phát triển nhà ở đô thị 5 năm 1996 - 2000, ngày 14-11-1996
Ngày 11 tháng 10 năm 1996, sau khi nghe Ban Cán sự đảng chính phủ trình bày dự thảo Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010 và Chương trình quản lý và phát triển nhà ở đô thị 5 năm 1996 - 2000, Bộ Chính trị có ý kiến như sau :
I- VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CHỖ Ở ĐẾN NĂM 2010
1- Các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển cũng như các giải pháp lớn phải nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết tốt vấn đề nhà ở của toàn xã hội. Việc phát triển nhà ở phải dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quá trình phân bố lại dân cư và lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp với từng địa bàn trên phạm vi cả nước.
2- Phát triển chỗ ở tại các đô thị là bức bách, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm. Phát triển nhà ở phải thể hiện được sự phân bố dân cư một cách hợp lý theo quy hoạch và theo dự án để sử dụng hợp lý và tiết kiệm đất, nâng cao chất lượng chỗ ở, bảo vệ môi sinh, môi trường và cảnh quan đô thị.
3- Phát triển chỗ ở nông thôn phải phù hợp với đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội của từng vùng, chú ý các vùng chịu ảnh hưởng nhiều của bão, lũ; từng bước thực hiện quá trình đô thị hoá nông thôn, góp phần rút ngắn sự cách biệt lớn về chỗ ở giữa đô thị và nông thôn. Khuyến khích nhân dân xây dựng nhà tầng để tiết kiệm đất ở, đặc biệt là các khu vực đồng bằng.
4- Sự nghiệp phát triển nhà ở là của dân, do dân và vì dân. Nhà nước có cơ chế, chính sách nhằm tích cực huy động nguồn lực của nhân dân cho mục tiêu cải thiện điều kiện ở, bảo đảm mỗi hộ gia đình đều có chỗ ở phù hợp. Các chính sách về đất ở, kết cấu hạ tầng các khu dân cư, đáp ứng yêu cầu vật liệu xây dựng, cơ chế tài chính - tín dụng, tổ chức, đào tạo, chuyển giao công nghệ v.v... phải được thể chế hoá bằng các văn bản pháp quy của Chính phủ để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.
II- VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
Ở ĐÔ THỊ 5 NĂM 1996 - 2000
1- Để từng bước thực hiện Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010, Chính phủ cần chỉ đạo thực hiện Chương trình quản lý và phát triển nhà ở đô thị 5 năm 1996 - 2000 với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng giải quyết vấn đề nhà ở đối với các đô thị trọng điểm.
2- Huy động mọi nguồn lực để tăng nhanh quỹ nhà ở đô thị, đưa mức bình quân lên 6,5 m2/người vào năm 2000. Quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các đô thị, của các ngành, các tổ chức trong việc chăm lo phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang và những người thuộc diện có công với nước, người thu nhập thấp.
Phát triển nhà ở đô thị phải đặc biệt quan tâm đến các giải pháp kiến trúc bảo đảm kết hợp hài hoà tính hiện đại với tính dân tộc, giữ gìn và tôn tạo khu phố cổ, kiến trúc có giá trị; bố trí không gian, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở hợp lý; sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng (bệnh viện, trường học, công viên, khu vui chơi giải trí...); chú trọng đến các giải pháp bảo vệ môi sinh, môi trường. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở; có những quy định về giữ gìn trật tự, an ninh, vệ sinh, cảnh quan các khu dân cư tập trung, cấm cơi nới, xây lấn, xây chen vào đất lưu không, đất trồng cây xanh...
3- Nhà ở là hàng hoá đặc biệt, chứa đựng các yếu tố chính trị - xã hội rất cao. Vì vậy, Nhà nước phải tăng cường quản lý, có chính sách hợp lý về đất ở, thuế, tài chính... để doanh nghiệp nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong kinh doanh - phát triển nhà ở, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần, mà phải nhằm bảo đảm cho mọi đối tượng dân cư có thể mua hoặc thuê nhà ở theo khả năng của mình và điều kiện cụ thể nơi họ sinh sống; chống đầu cơ, trục lợi. Nhà nước có chính sách cụ thể hỗ trợ những người có công, kể cả những người có công nhưng không có chức vụ cao, không có huân chương bậc cao, cán bộ viên chức Nhà nước, người thu nhập thấp có chỗ ở phù hợp. Mức độ ưu đãi về nhà ở đối với các đồng chí cách mạng lão thành phải trên tinh thần phân phối hợp lý, chú ý đến tình hình chung của đất nước còn khó khăn, tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất cách mạng của các đồng chí đó.
4- Khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà của Nhà nước có thể liên doanh với các tổ chức nước ngoài trong việc thực hiện các dự án phát triển nhà để huy động vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý; không cho người nước ngoài trực tiếp tự kinh doanh nhà ở. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào làm ăn ở Việt Nam không được mua nhà ở mà chỉ được phép thuê nhà ở.
5- Các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trong chính sách nhà ở (bao gồm giao đất ở, mua nhà trả góp, thuê nhà của Nhà nước) chỉ được hỗ trợ 1 lần. Khi di chuyển chỗ ở hoặc không có nhu cầu sử dụng phải bán lại hoặc trả lại cho các công ty kinh doanh nhà của Nhà nước để tiếp tục bán hoặc cho thuê đối với những đối tượng thuộc diện chính sách đang có nhu cầu.
6- Chính phủ cần có quy định chuyển toàn bộ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện do các cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể tự quản về các địa phương quản lý và kinh doanh (bán hoặc cho thuê) theo quy định chung; có quy định về quỹ nhà ở dự trữ để bán hoặc cho thuê đối với cán bộ viên chức Nhà nước do nhu cầu điều động từ địa phương này đến địa phương khác hoặc do thay đổi cương vị công tác cần chuyển đổi chỗ ở thích hợp hơn. Trong quá trình chuyển giao, các cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi được phép và khả năng của mình có thể tiếp tục giải quyết những bất hợp lý về nhà ở của cán bộ, nhân viên đơn vị mình, góp phần phát triển quỹ nhà ở chung.
7- Căn cứ vào thông báo này, Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo hoàn chỉnh Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010 và Chương trình quản lý và phát triển nhà ở đô thị 5 năm 1996 - 2000; có kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược và chương trình, đồng thời giải quyết những vấn đề cụ thể, cấp bách trước mắt về nhà ở.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Khả Phiêu

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Thông báo số 181-TB/TW, của Ban Bí thư, ngày 3/9/2008, về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. (19/09/2008)
Thông báo kết luận số 169-TB/TW của Bộ Chính trị, ngày 02/8/2008, về tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) (05/09/2008)
Thông báo số 159-TB/TW, ngày 15/11/2004, Kết luận của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (05/08/2008)
Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 160-TB/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2008 về tình hình thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và một số giải pháp cấp bách (21/07/2008)
Thông báo số 122-TB/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt đ (16/06/2008)
Thông báo số 150-TB/TW, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-05/52008) (24/04/2008)
Thông báo số 107-TB/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2007, Kết luận của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 (04/12/2007)
Thông báo kết luận số 83-TB/TW ngày 27/6/2007 của Ban Bí thư về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm (16/11/2007)
Thông báo số 02- TB/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 về Kết luận phiên họp ngày 26-9-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (31/10/2007)
Thông báo số 143/TB-TW ngày 5-6-1998 ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị Về tổ chức, hoạt động và quản lý các hội nghề nghiệp (23/07/2007)
 Trang 1 / 5 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Thông báo kết luận của Thường vụ Bộ Chính trị số 22-TB/TW: "Về việc chỉ đạo Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ VIII", ngày 24-11-1996 (19/07/2006)
Thông báo của Bộ Chính trị số 01-TB/TW: "Về phương hướng nghiên cứu khoa học xã hội giai đoạn 1996 - 2000", ngày 26-7-1996 (19/07/2006)
Thông báo của Bộ Chính trị số 121-TB/TW: Về việc thi hành pháp luật đất đai trong nông nghiệp, ngày 14- 7 -1995 (10/04/2006)
Thông báo của Bộ Chính trị số 126-TB/TW: Về việc khen thưởng các ngành, cơ quan Trung ương nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 4- 9 -1995 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 130-TB/TW: Về kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, ngày 6-11-1995 (10/04/2006)
Thông báo của Ban bí thư số 134-TB/TW: Về vấn đề chống tham nhũng, thất thoát trong việc giải quyết nhà ở, đất ở, ngày 30- 12 - 1995 (10/04/2006)
Thông báo của Bộ Chính trị số 123-TB/TW: Về việc xét thưởng huân chương bậc cao nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước, ngày 11- 8 -1995 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 125-TB/TW: Về tổ chức các hội ngành nghề và hiệp hội công thương, ngày 25- 8 -1995 (10/04/2006)
Thông báo của Ban Bí thư số 129-TB/TW: Kế hoạch tổ chức lớp nghiên cứu đường lối, quan điểm của Đảng cho bí thư huyện, quận ủy, bí thư và giám đốc doanh nghiệp nhà nước, ngày 2- 11 - 1995 (10/04/2006)
Thông báo của Ban bí thư số 103-TB/TW: Về tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 1995, ngày 21-3-1995 (10/04/2006)
 Trang 1 / 12 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet