Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định của Ban Bí thư số 23-QĐ/TW: Về quy chế quản lý cán bộ, ngày 24 tháng 11 năm 1987
16:04 | 28/02/2006
Thi hành nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng về đổi mới công tác quản lý cán bộ,
Để nâng cao chất lượng công tác công tác quản lý cán bộ, đưa công tác này đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới,
Căn cứ những nguyên tắc tổ chức của Đảng và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị quyết định quy chế về quản lý cán bộ như sau:
PHẦN I: NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Nguyên tắc cơ bản về công tác quản lý cán bộ:
1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý cán bộ:
- Những vấn đề về đường lối, phương châm, phương hướng và chính sách lớn về cán bộ đều do Trung ương Đảng quyết định.
- Đảng thống nhất quản lý cán bộ trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các đoàn thể nhân dân. Trên nguyên tác đó Trung ương Đảng trực tiếp quản lý diện cán bộ chủ chốt; và phân cấp cho cấp uỷ đảng các cấp và cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân được giao trách nhiệm quản lý cán bộ theo quy định thống nhất của Trung ương . Nội dung quản lý cán bộ bao gồm việc nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ thuộc phạm vị được phân công và phân cấp.
Đảng kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương chính sách cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành.
2- Bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ và trách nhiệm của thủ trưởng trong việc quản lý diện cán bộ.
- Những quyết định quan trọng về cán bộ như nhận xét đánh giá cán bộ, bố trí, đề bạt, thi hành kỷ luật... đối với cán bộ đều phải do tập thể có thẩm quyền quyết định.
Phải bảo đảm dân chủ thực sự trong việc bầu cử các cấp uỷ đảng, Ban chấp hành Trung ương các đoàn thể nhân dân và các cơ quan dân cử. Phải lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng khi xem xét lựa chọn để đề bạt cán bộ và các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện chế độ bỏ phiếu tín nhiệm để làm cơ sở cho cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xem xét và ra quyết định đề bạt, bố trí cán bộ.
Có chế độ định kỳ đánh giá cán bộ, phân công theo dõi cán bộ. Người phụ trách và tập thể cùng tham gia đánh giá cán bộ. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải công khai với người cán bộ, phải để cho người cán bộ được trình bày ý kiến của mình về nhận xét đó.
- Trên cơ sở phát huy đầy đủ tập thể và dân chủ, thủ trưởng các cấp và các ngành là người chịu trách nhiệm chính về thực hiện công tác quản lý cán bộ.
3- Trách nhiệm quản lý diện cán bộ phải gắn với trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị để bố trí, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để quản lý cán bộ
Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cấp uỷ về quản lý công việc thì đồng thời có trách nhiệm về quản lý cán bộ. Cụ thể là:
- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị quản lý các cán bộ là thành viên trong Hội đồng Bộ trưởng .
- Các bộ trưởng, tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư quản lý cán bộ kể cả cán bộ thuộc diện Ban Bí thư ra quyết định công tác tại bộ và tổng cục.
Đảng uỷ quân sự Trung ương chịu trách nhiệm trước Trung ương quản lý cán bộ trong quân đội, kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định .
Các cấp uỷ địa phương chịu trách nhiệm trước Trung ương quản lý diện cán bộ công tác tại địa phương, kể cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.
PHẦN II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ
Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư :
1- Bộ Chính trị :
- Quyết định những vấn đề về đường lối, tiêu chuẩn, chính sách và chủ trương lớn về công tác cán bộ, thi hành nghị quyết Đại hội và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương .
- Quyết định việc bố trí, đề bạt, kỷ luật cán bộ giữ chức vụ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị.
- Chuẩn bị trình Ban Chấp hành Trung ương các chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, theo quy định của Điều lệ Đảng ( Tổng Bí thư, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương) chuẩn bị trình Ban Chấp hành Trung ương để trình Đại hội Đảng toàn quốc danh sách giới thiệu đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá sau.
2- Ban Bí thư :
- Lãnh đạo và kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách cán bộ của Đảng để thi hành Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị.
Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị cho các chức vụ thuộc danh mục do Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp quản lý.
Quyết định việc bố trí, đề bạt và kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Bí thư. Quyết định về hưu đối với cán bộ thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý. Chuẩn y Ban Chấp hành Trung ương các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Chuẩn bị trình Bộ Chính trị các chức vụ thuộc quyền quyết định của Bộ Chính trị.
Điều 3: - Trách nhiệm, quyền hạn của các cấp uỷ đảng:
1- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ trực thuộc Trung ương :
Quyết định việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc phạm vi được phân cấp. Các chức vụ được bầu cử trong Đảng phải làm theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Bí thư. Các chức vụ thuộc cấp trên trực tiếp quản lý thì việc bố trí, đề bạt , kỷ luật phải báo cáo lên cấp trên quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu uỷ trực thuộc Trung ương do tỉnh uỷ, thành, đặc khu uỷ đề nghị lên Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để trình Bộ Chính trị quyết định .
- Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị cho các chức vụ chủ chốt của địa phương, kể cả cán bộ dự bị cho các chức vụ thuộc danh mục Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp quản lý.
- Quyết định danh mục cán bộ thuộc quyền quản lý trực tiếp của tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ trong phạm vi được Trung ương phân cấp; quyết định việc phân cấp quản lý cán bộ cho cấp dưới.
- Việc bố trí, đề bạt, kỷ luật đối với trưởng ban, giám đốc sở và các chức vụ tương đương ở địa phương do cấp uỷ quyết định sau khi đã trao đổi ý kiến với các ban, bộ, uỷ ban, tổng cục có liên quan. Việc bố trí hoặc kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt của các đoàn thể nhân dân ở địa phương phải trao đổi với các đảng đoàn hoặc Ban Bí thư đoàn thanh niên cấp trên của tổ chức đó.
2- Đảng uỷ quân sự Trung ương :
Đảng uỷ quân sự Trung ương chịu trách nhiệm trước Trung ương quản lý cán bộ quân đội theo quy định của Bộ Chính trị.
3- Đảng uỷ cơ sở:
Thông qua công tác quản lý đảng viên, đảng uỷ cơ sở có trách nhiệm tham gia với thủ trưởng cơ quan trong việc quyết định, bố trí, đề bạt, thi hành kỷ luật, khen thưởng và thực hiện chính sách đối với cán bộ; kiểm tra việc chấp hành chủ trương chính sách cán bộ của Đảng trong cơ quan, đơn vị, xí nghiệp. Trước khi quyết định bố trí, đề bạt, thi hành kỷ luật cán bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và xí nghiệp phải lấy ý kiến của đảng uỷ, chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt.
Điều 4: - Trách nhiệm, quyền hạn của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và các bộ, uỷ ban, tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng :
1- Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng :
- Đề nghị Hội đồng Nhà nước, Quốc hội thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách và các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ thành quyết định của Nhà nước.
- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá cán bộ giữ chức vụ trong thành viên Hội đồng Bộ trưởng, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu. Đề nghị với Bộ Chính trị quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật bộ trưởng, chủ nhiệm các uỷ ban nhà nước, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu, trực thuộc Trung ương.
Đề nghị với Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Căn cứ đề nghị của các bộ trưởng; chủ nhiệm uỷ ban nhà nước, tổng cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có ý kiến với Ban Bí thư việc bố trí, đề bạt, kỷ luật đối với các chức vụ thứ trưởng, phó chủ nhiệm uỷ ban nhà nước, phó tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.
- Lãnh đạo các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phân phối đội ngũ cán bộ công tác ở cơ quan Nhà nước.
2- Các bộ, uỷ ban nhà nước và tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng
- Trung ương giao cho tập thể lãnh đạo bộ (bộ trưởng, thứ trưởng), uỷ ban (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm), tổng cục (tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng) chịu trách nhiệm trước Trung ương quản lý cán bộ công tác ở các cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Quyết định việc bố trí, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc phạm vi được giao trách nhiệm. Bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ ban, tổng cục trưởng là người chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ.
- Việc đề bạt thứ trưởng, phó chủ nhiệm uỷ ban, phó tổng cục trưởng trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng do bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ ban, tổng cục trưởng đề nghị lên Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau khi đã có ý kiến của tập thể lãnh đạo bộ, uỷ ban, tổng cục.
- Quyết định phân cấp quản lý cán bộ cho các đơn vị và cơ sở thuộc phạm vị ngành quản lý.
- Đối với một số ngành được Trung ương giao trách nhiệm quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương thì việc bổ nhiệm, thi hành kỷ luật hoặc thay đổi công tác cán bộ các bộ là giám đốc, phó giám đốc sở và các chức vụ tương đương do bộ, tổng cục quyết định sau khi đã trao đổi thống nhất với cấp uỷ địa phương
- Các cơ sở trực thuộc bộ, tổng cục đóng ở địa phương, trước khi bộ, tổng cục ra quyết định bổ nhiệm, cách chức hoặc thay đổi công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cơ sở đó lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ địa phương.
3- Đảm bảo đúng thủ tục đề nghị đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thuộc danh mục Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý công tác cơ quan nhà nước.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm bộ trưởng, chủ nhiệm các uỷ ban nhà nước, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, phải có văn bản đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với Bộ Chính trị.
- Đề bạt thứ trưởng, phó chủ nhiệm các uỷ ban nhà nước, phó tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng phải có văn bản đề nghị của bộ trưởng, chủ nhiệm uỷ ban nhà nước, tổng cục trưởng gửi Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau khi có ý kiến của Hội đồng Bộ trưởng, Ban Bí thư xem xét và quyết định.
Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của các đoàn thể nhân dân.
- Các đảng đoàn Mặt trận, Tổng công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Trung ương về quản lý cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Trung ương và theo đúng điều lệ của mỗi tổ chức.
- Việc thay đổi cán bộ giữ các chức vụ thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thì đảng đoàn các đoàn thể và Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức của mình thực hiện theo đúng quy định của điều lệ của tổ chức đó.
- Tham gia góp ý kiến với cấp uỷ địa phương và các ngành có liên quan trong việc bố trí, điều động và kỷ luật cán bộ của các đoàn thể công tác ở các ngành và địa phương.
- Có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn cho các đoàn thể cấp dưới thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cho cán bộ công tác đoàn thể ở các cấp. Kiến nghị với Ban Bí thư những vấn đề xét cần thiết có liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ của các đoàn thể nhân dân.
Điều 6: Trách nhiệm của các ban Trung ương :
1- Ban Tổ chức Trung ương :
- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu về đường lối, tiêu chuẩn, chính sách, và chủ trương về công tác cán bộ theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác cán bộ ở các ngành, các cấp.
- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng hợp tình hình đội ngũ cán bộ, chủ yếu là đội ngũ cán bộ thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý, kể cả đội ngũ cán bộ dự bị cho các chức vụ này.
- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kế hoạch chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá sau theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
- Giúp Bộ Chính trị và Ban Bí thư thẩm tra và tổng hợp đề nghị của các ngành và các cấp uỷ địa phương đề nghị đề bạt, điều động cán bộ thuộc quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và làm các thủ tục trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
- Giúp Trung ương quản lý cấp uỷ trực thuộc Trung ương, chủ yếu là cán bộ chủ chốt thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý. Chuẩn bị trình Ban Bí thư chuẩn y cấp uỷ theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Được Ban Bí thư uỷ nhiệm giải quyết một số vấn đề cụ thể như điều động cán bộ không thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý, giải quyết chế độ cụ thể đối với cán bộ.
- Được quyền yêu cầu các cấp, các ngành và các ban của Trung ương cung cấp tình hình về cán bộ.
- Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ thuộc danh mục do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý.
2- Các ban của Trung ương :
- Thông qua việc nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, các ban của Trung ương có trách nhiệm thẩm tra, kiểm tra và đề xuất ý kiến với Ban Bí thư về bố trí, đề bạt cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp quản lý ở các cơ quan trong khối, đề xuất ý kiến và phát hiện cán bộ dự bị cho các chức vụ này.
- Giúp Ban Bí thư kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ ở các cơ quan trong khối. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu chính sách và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc khối mình phụ trách.
PHẦN IV: DANH MỤC CHỨC VỤ DO BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BAN BÍ THƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
Điều 7: Chức vụ do Bộ Chính trị trực tiếp quản lý:
Cơ quan Trung ương :
- Bộ trưởng, trưởng ban và các chức vụ tương đương trở lên.
- Chủ tịch, bí thư thứ nhất các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Tổng Công đoàn, thanh niên, phụ nữ, nông dân tập thể ở Trung ương.
- Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia; trưởng đoàn đại diện Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế.
Địa phương:
- Bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.
Quân đội:
- Đảng uỷ quân sự Trung ương.
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm các tổng cục, tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
- Tư lệnh quân khu, quân chủng.
- Thăng và giáng cấp quân hàm đại tướng, thượng tướng, đô đốc hải quân.
Điều 8 : Chức vụ do Ban Bí thư trực tiếp quản lý:
Cơ quan Trung ương :
- Các đồng chí Uỷ viên Trung ương không giữ chức vụ thuộc danh mục Bộ Chính trị quản lý.
- Phó trưởng ban, thứ trưởng và các chức vụ tương đương.
- Phó chủ tịch và Ban thư ký Tổng Công đoàn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp nông dân tập thể Trung ương.
- Uỷ viên các đảng đoàn các đoàn thể nhân dân.
- Bí thư, phó bí thư các đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
- Giám đốc, phó giám đốc các trường đảng Nguyễn Ái Quốc khu vực.
- Tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.
- Tổng cục trưởng các tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Đại sứ Việt Nam tại các nước ( trừ Liên Xô, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia).
- Chuyên viên bậc 9.
- Một số tổng giám đốc, giám đốc tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp, xí nghiệp và một số hiệu trưởng trường đại học lớn, một số nhà khoa học (danh sách do Ban Tổ chức Trung ương và các ban đề nghị).
Địa phương:
- Phó bí thư, uỷ viên thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc khu uỷ trực thuộc Trung ương .
Quân đội:
- Phó chủ nhiệm các tổng cục (trừ phó tổng tham mưu trưởng, phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).
- Phó tư lệnh quân khu, quân chủng.
- Tư lệnh các quân đoàn.
- Viện trưởng các học viện.
- Thăng và giáng cấp quân hàm trung tướng, thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân.
- PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9: Các cấp uỷ đảng, các cơ quan nhà nước và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm chấp hành đúng nội dung của quy chế quản lý quản lý cán bộ, những vấn đề ngoài quy chế đã quy định phải xin ý kiến Ban Bí thư .
Điều 10: Ban Bí thư chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý cán bộ.
Điều 11: Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy chế quản lý cán bộ.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Linh

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (18/12/2008)
Quy định số 125-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân (17/12/2008)
Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (15/12/2008)
Quyết định 43-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương (15/12/2008)
Quy chế bổ nhiệm cán bộ (Ban hành theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị) (02/12/2008)
Quyết định số 42-QĐ/TW, ngày 15/7/2002 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (01/12/2008)
Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25/9/2001 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quy chế số 25-QĐ/TW, ngày 22/01/2002 của Hội đồng Lý luận Trung ương (28/11/2008)
Quy định số 14-QĐ/TW, ngày 16/11/2001 của Bộ Chính trị về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (28/11/2008)
Quyết định số 70-QĐ/TW, ngày 25/11/1999 của Bộ Chính trị Ban hành "Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung (27/11/2008)
 Trang 1 / 19 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định của Ban Bí thư số 22-QĐ/TW: Về một số điểm về công tác văn kiện và quản lý văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 1 tháng 10 năm 1987 (28/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 21-QĐ/TW: Thành lập cục lưu trữ Trung ương Đảng trực thuộc Ban Bí thư, ngày 23 tháng 9 năm 1987 (28/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 20-QĐ/TW: Về phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 23 tháng 9 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 19-QĐ/TW: Về chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức dôi ra qua sắp xếp lại bộ máy và lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, ngày 5 tháng 10 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 17-QĐ/TW: Về việc công nhận các đảng bộ huyện, quận, thị vững mạnh, ngày 15 tháng 9 năm 1987 (17/02/2006)
Quy chế số 15-QĐ/TW: Quy chế làm việc của Bộ Chính trị đã được Trung ương Đảng khoá VI( đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3 thông qua ngày 28-8-1987), ngày 28 tháng 8 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 14-QĐ/TW: Về việc chuyển hệ thống tổ chức cơ yếu đảng trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng sang Ban Cơ yếu Trung ương trực tiếp quản lý chỉ đạo, ngày 9 tháng 9 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Ban Bí thư số 11-QĐ/TW: Về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 30 tháng 7 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 03-QĐ/TW: Về việc thành lập Ban soạn thảo Cương lĩnh và chiến lược kinh tế và xã hội, ngày 14 tháng 3 năm 1987 (17/02/2006)
Quyết định của Bộ Chính trị số 02-QĐ/TW: Về chương trình công tác năm 1987, sáu tháng đầu năm 1987 và một số điểm về cách làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, ngày 12 tháng (17/02/2006)
 Trang 1 / 6 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
· Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động ngành Dầu khí
· Ban Chấp hành Trung ương bàn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
· Bắc Bộ đón không khí lạnh, hiện tượng mù khô vẫn bao phủ nhiều nơi ở Nam Bộ
· Cảnh giác với các hành vi lừa đảo tuyển điều dưỡng viên sang Nhật Bản
· Vòng loại Euro 2016 trước 2 lượt đấu cuối
· Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp
· Quảng Nam: Thiếu vốn giải quyết nhu cầu đất sản xuất, nước sinh hoạt ở các huyện miền núi
· Mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2015
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet