Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Chỉ thị của Ban Bí thư số 06-CT/TW: "Về việc chỉ đạo đại hội các cấp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể", ngày 21-2-1992
09:52 | 03/07/2006
Theo định kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể sẽ lần lượt tổ chức đại hội toàn quốc vào năm 1992 - 1993.
Trong bối cảnh mới của tình hình trong nước và thế giới, đại hội Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự đổi mới về nội dung, tổ chức và hình thức tiến hành. Để đại hội Mặt trận và các đoàn thể các cấp đạt kết quả tốt. Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, Đảng đoàn Mặt trận và Đảng đoàn các đoàn thể với sự cộng tác của chính quyền các cấp thực hiện tốt các việc sau :
1- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Đại hội Mặt trận và các đoàn thể các cấp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của Mặt trận và từng đoàn thể theo tinh thần : đổi mới, dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm.
2- Quá trình tiến hành đại hội phải là quá trình xây dựng, củng cố Mặt trận và các đoàn thể về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Coi trọng củng cố tổ chức cơ sở; bảo đảm chất lượng đoàn viên, hội viên cùng với việc mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng rộng rãi; quan tâm chăm sóc lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nội dung đổi mới về mặt tổ chức phải thể hiện trong bản sửa đổi Điều lệ trình trước đại hội.
3- Nội dung Đại hội Mặt trận và các đoàn thể cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo nội dung Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI tập trung vào những vấn đề quan trọng về dân sinh, dân chủ. Động viên phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1992 và 5 năm 1991 - 1995. Trước mắt, Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy các nhân tố mới, tổ chức quần chúng tham gia thực hiện những mục tiêu then chốt trong chương trình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, xây dựng Hiến pháp sửa đổi, cải cách một bước bộ máy Nhà nước; tham gia đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho dân, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân và đấu tranh chống buôn lậu, chống tham nhũng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Nội dung phương hướng, nhiệm vụ mới cần thể hiện thành chương trình và mục tiêu, biện pháp cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng thực hiện.
4- Nhân sự ban chấp hành các cấp cần được chuẩn bị tốt, bảo đảm dân chủ, đúng quy trình, tránh tình trạng cập rập, những người có phẩm chất, có năng lực, trí tuệ, đại diện được ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, được quần chúng tín nhiệm. Cấu tạo, ban chấp hành cần tinh gọn, không nhất thiết địa phương nào, ngành nào cũng phải có đại diện tham gia, cần chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc đủ tiêu chuẩn. Cán bộ chủ chốt do cấp ủy đảng giới thiệu càng phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, tránh mọi biểu hiện gò ép, áp đặt hoặc buông lỏng, thả nổi. Số lượng ủy viên ban chấp hành không nên quá đông, trong ban chấp hành chỉ nên có một cơ quan thường trực (đoàn chủ tịch hoặc ban thường vụ, hoặc ban thư ký…). Ban Dân vận cùng Ban Tổ chức đảng các đoàn thể thực hiện đúng đắn các yêu cầu về lựa chọn bố trí nhân sự.
5- Trong tình hình tài chính ngân sách có khó khăn, số lượng đại biểu đại hội các cấp không nên triệu tập nhiều như các đại hội trước. Việc mời khách nước ngoài tham dự đại hội toàn quốc không đặt ra và cần hạn chế khách mời trong nước. Thời gian họp đại hội không nên nhiều ngày. Trước đại hội nên tổ chức các cuộc hội thảo, đối thoại, hội nghị chuyên đề để phát huy được trí tuệ của đoàn viên, hội viên và cán bộ tham gia xây dựng nội dung đại hội; việc này cần chỉ đạo cụ thể để đạt hiệu quả thiết thực.
6- Đại diện chính quyền trình bày với đại hội Mặt trận và đoàn thể cấp mình về nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở đơn vị, địa phương, tham gia các cuộc thảo luận của đại hội… với tinh thần dân chủ, bình đẳng, hợp tác và trả lời những vấn đề nóng bỏng mà các đại biểu đại hội đặt ra.
7- Thời gian đại hội Mặt trận và các đoàn thể diễn ra trong hai năm 1992 - 1993. Về thời gian đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận và các đoàn thể bố trí cụ thể như sau :
- Năm 1992 tiến hành đại hội các đoàn thể : Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- Năm 1993 tiến hành đại hội các đoàn thể : Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
8- Các cấp ủy đảng bàn với chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện vật chất cần thiết để Mặt trận và các đoàn thể tổ chức đại hội đạt kết quả tốt.
9- Các cấp ủy đảng, Đảng đoàn Mặt trận và Đảng đoàn các đoàn thể với sự công tác của chính quyền các cấp có trách nhiệm thực hiện chỉ thị này phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức. Các ban của Đảng theo dõi và báo cáo kết quả lên Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ
Đã ký : Đào Duy Tùng
Sao nguyên văn bản chính
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
Phó Văn phòng
Nguyễn Tiến Chất

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 29/5/2001 về việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (15/12/2008)
Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/12/2001 của Bộ Chính trị về việc tổng kết công tác tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VII), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VII (12/12/2008)
Chỉ thị số 63-CT/TW, ngày 28/02/2001 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn (03/12/2008)
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (02/12/2008)
Chỉ thị số 61-CT/TW, ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở (02/12/2008)
Chỉ thị số 60-CT/TW, ngày 22/12/2000 của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới (01/12/2008)
Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (28/11/2008)
Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 24/8/1999 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam (27/11/2008)
Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (27/11/2008)
Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới (25/11/2008)
 Trang 1 / 13 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chỉ thị của Ban Bí thư số 01-CT/TW: "Về việc quán triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng", ngày 16-7-1991 (03/07/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 69 - CT/TW: "Về việc kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-1991)", ngày 20 tháng 05 năm 1991 (03/07/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 65-CT/TW: "Về tổ chức góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội VII cho Đảng", ngày 9-11-1990 (03/07/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 64-CT/TW: "Về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng", ngày 10-10-1990 (03/07/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 63-CT/TW: "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí, xuất bản", ngày 25-7-1990 (03/07/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 62-CT/TW: Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương tám "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân" ở cơ sở, ngày 25-6-1990 (30/06/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 61-CT/TW: "Về một số vấn đề trong công tác quản lý văn học nghệ thuật hiện nay", ngày 21-6-1990 (30/06/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 59-CT/TW: "Về mở đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng", ngày 22-5-1990 (30/06/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 55-CT/TW: "Về tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới", ngày 22 tháng 09 năm 1989 (30/06/2006)
Chỉ thị của Ban Bí thư số 53-CT/TW: "Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp năm 1989", ngày 21 tháng 8 năm 1989 (30/06/2006)
 Trang 1 / 30 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự
· Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
· Thông tin về vụ tai nạn giao thông tại công trường Dự án xây dựng nút giao thông Cầu Giấy
· Lợi thế và thách thức khi Việt Nam tham gia TPP
· Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông
· Sắp áp dụng mức giá chung cho các dịch vụ khám chữa bệnh
· Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh
· Ban Nội chính Trung ương triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
· Giảm xuất khẩu, tăng lượng than nhập khẩu
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet