Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quyết định số 30-QĐ/BCĐTW, ngày 10/4/2008, của Trưởng Ban Chỉ đạo TW về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở
14:54 | 05/08/2008
New Page 1

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương

về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

 

    Điều 1: Chức năng

 

    Tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở.

 

    Điều 2: Nhiệm vụ

 

    1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

 

    a) Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo,  đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cấp ủy Đảng và Ban Chỉ đạo QCDC các cấp về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX), các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở và kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục lãnh đạo thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình cơ sở và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    c) Đề nghị với Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đòan, các Ban của Đảng về những vấn đề cần quan tâm giải quyết tại địa phương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    2. Nhiệm vụ củaThường trực Ban Chỉ đạo

 

    a) Triệu tập, tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo.

 

    b) Thay mặt Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên giữa các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

 

     c) Dự thảo và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo định kỳ của Ban Chỉ đạo. Hàng năm, lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, ở các địa phương, bộ, ban,  ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

 

    3. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo

 

    a) Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã được Ban chỉ đạo phân công.

 

    b) Có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo trong hệ thống ngành dọc và tại cơ quan, nhằm thực hiện nền nếp, thường xuyên và có hiệu quả QCDC ở cơ sở.

 

    c) Có báo cáo định kỳ hàng quý với Thường trực Ban Chỉ đạo về hoạt động của mình theo nhiệm vụ được phân công.

 

    d) Dự các phiên họp của Ban Chỉ đạo đầy đủ.

 

    Điều 3: Quyền hạn

 

    a) Được quyền quan hệ làm việc trực tiếp với các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở về việc triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    b) Được quyền kiểm tra toàn diện, định kỳ, hoặc đột xuất đối với các loại hình cơ sở và Ban Chỉ đạo QCDC các cấp, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    c) Được quyền đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo QCDC các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo tình hình và cung cấp những tài liệu, thông tin có liên quan về việc tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện QCDCở cơ sở.

 

    d) Được dự các Hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề của các địa phương, bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    e) Được sử dụng “con dấu” của Ban Dân vận Trung ương - cơ quan thường trực cho Ban Chỉ đạo TW về QCDC để quan hệ công tác.

 

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

    Điều 4: Nguyên tắc làm việc

 

    Ban Chỉ đạo TW về QCDC làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

    a) Ban Chỉ đạo TW về QCDC họp bàn, quyết định các vấn đề  theo nguyên tắc tập trung dân chủ; hoạt động theo kế hoạch công tác hàng năm, phục vụ kịp thời yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

    b) Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm dự các cuộc họp khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mời.

 

    Điều 5: Cơ quan thường trực

 

    Ban Dân vận Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ  giữa các cơ quan hữu quan với Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký, bảo đảm cho Ban Chỉ đạo hoạt động thiết thực, hiệu quả.

 

    Điều 6: Tổ Thư ký:

 

    Ban chỉ đạo TW về thực hiện QCDC ở cơ sở thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo. Tổ thư ký có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị các văn bản báo cáo tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra  tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở; chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo; thường xuyên báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo kịp thời việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Các thành viên Tổ thư ký được Thường trực Ban Chỉ đạo ủy nhiệm tham dự các cuộc họp chuyên đề về QCDC ở cơ sở; theo dõi nắm tình hình, tham gia các đoàn kiểm tra về thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

    Điều 7: Chế độ sinh hoạt

 

    a) Ban Chỉ đạo TW về QCDC họp 6 tháng một lần, khi cần thiết có thể  họp đột xuất hoặc sinh hoạt theo chuyên đề.

 

    b) Các văn bản phục vụ cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo được gửi đến các thành viên ít nhất trước 3 ngày để đảm bảo cuộc họp có chất lượng.

 

    c) Đồng chí Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến, trường hợp vắng mặt phải có lý do, cần thông báo cho cơ quan thường trực biết và cử người đại diện có trách nhiệm đi họp thay.

 

    d) Theo tính chất của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo có thể mời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan hoặc những chuyên gia có liên quan với nội dung cuộc họp tham dự.

 

    e) Trong mỗi cuộc họp, cơ quan Thưòng trực có trách nhiệm ghi biên bản đầy đủ và làm báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan và thông báo lại các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

    Điều 8: Quan hệ công tác đối với các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn.

 

    a) Ban Chỉ đạo TW về QCDC có trách nhiệm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và kiến nghị những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn  theo định kỳ.

 

    b) Ban Chỉ đạo TW về QCDC  trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của các địa phương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở Trung ương.

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

 

    Điều 9: Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo TW về QCDC do Ban Dân vận Trung ương dự trù và quản lý.

 

    Điều 10: Phương tiện làm việc và điều kiện hoạt động của các thành viên của Ban Chỉ đạo TW về QCDC do cơ quan nơi các thành viên công tác đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo có thể sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan nơi mình công tác để  theo dõi, tổng hợp, tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

    Quy chế này đã được các thành viên Ban Chỉ đạo TW về thực hiện QCDC ở cơ sở nhất trí thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung, Ban Chỉ đạo TW về QCDC sẽ xem xét quyết định./.

 

Đã ký: Trưởng Ban

Hà Thị Khiết

 

     (Nguồn: Ban Dân vận Trung ương)

 

 

 

 

 

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Hướng dẫn, số 51-HD/BTGTW ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy đảng chỉ đạo hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và những người nhiễm HIV/AIDS phát động và tiến hành Cuộ (02/12/2008)
Công văn số 2821-CV/BTGTW ngày 28/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (07/11/2008)
Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW, ngày 10/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (27/10/2008)
Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 16/10/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết công tác thi đua khen thưởng (27/10/2008)
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 10/11/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (24/10/2008)
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những giải pháp cần tập trung thực hiện các tháng cuối n (23/10/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (18/10/2008)
Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (17/10/2008)
Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/10/2008)
Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW, ngày 1/9/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2009 (02/09/2008)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Hướng dẫn 01/HDLB-TC-DV ngày 25/5/2000 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương (04/08/2008)
Công văn số 125TB/BCĐTW, ngày 24/4/2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Về văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh 34 và Nghị định 87/2007/NĐ-CP (01/08/2008)
Thông báo số 345 - TB/BDVTW, ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Ban Dân vận Trung ương về giao ban cụm công tác dân vận năm 2007 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 46-HD/BTGTW, ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền thực hiện các giải pháp chủ yếu về kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm 2008 (01/08/2008)
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 7-5-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp (29/07/2008)
Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2008) (11/07/2008)
Công văn số 921-CV/BTGTW, ngày 01-11-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương. (17/06/2008)
Thông báo số 30-TB/BTGTW, ngày 26-7-2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận về một số đề nghị của các ngành, địa phương trong Hội nghị Thường trực các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm the (17/06/2008)
Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW, ngày 20-06-2007 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị (17/06/2008)
Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW, ngày 21 tháng 1 năm 2008 về tuyên truyền thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 (17/06/2008)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Ban Chấp hành Trung ương bàn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII
· Phát huy vai trò của nữ công nhân viên chức lao động ngành Dầu khí
· Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp
· Bắc Bộ đón không khí lạnh, hiện tượng mù khô vẫn bao phủ nhiều nơi ở Nam Bộ
· Cảnh giác với các hành vi lừa đảo tuyển điều dưỡng viên sang Nhật Bản
· Quảng Nam: Thiếu vốn giải quyết nhu cầu đất sản xuất, nước sinh hoạt ở các huyện miền núi
· Mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2015
· Hà Nội: Tắc nghẽn nghiêm trọng trên đường vành đai 3
· Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet