Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ,
tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (1954) (Ảnh: hochiminh.vn)

"Năm mới Bính tuất

Phụ nữ đồng bào

Phải gắng làm sao

Gây "đời sống mới"

Cần kiệm, liêm chính

Giữ được vẹn mười

Tức là những người

Sống Đời sống mới.

Theo Lời kêu gọi của Người, toàn dân ta dấy lên phong trào xây dựng đời sống mới. Cuộc vận động đời sống mới do Đảng lãnh đạo nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng căm thù bọn cướp nước và bọn bán nước, yêu lao động, yêu chính nghĩa và xây dựng đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” được đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều thói hư, tật xấu, phong tục, tập quán lạc hậu trong ma chay, cưới xin, lễ hội... và nạn cờ bạc, rượu chè, được xoá bỏ.

Để đẩy mạnh phong trào đời sống mới phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc, với bút danh tác giả là Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới. Tác phẩm này được hoàn thành ngày 20-3-1947, Uỷ ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản trong năm. Trong Lời tựa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Trong lúc kháng chiến cứu quốc, chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc".

Dưới hình thức hỏi - đáp, cuốn sách trình bày một cách dễ hiểu, vắn tắt rõ ràng, đầy đủ, thiết thực những nội dung của đời sống mới và yêu cầu cụ thể đối với mỗi người, mỗi gia đình, từng giới và từng ngành trong việc thực hiện đời sống mới.

Tác phẩm Đời sống mới đã được in và phổ biến rộng rãi trong nhân dân cả nước.

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.177-178, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.