Đội pháo cao xạ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoạn trích bài viết Cách mạng miền Nam và chiến tranh nhân dân chống Mỹ cứu nước trong cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới” của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

...

Sau khi vừa giành được chính quyền trong cả nước, nhân dân ta đã phải đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp được can thiệp Mỹ giúp sức, trở lại xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất này là sự kế tục của Cách mạng tháng Tám, là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc được tiến hành dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà Đảng ta là đại biểu, theo một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn. Đó là đường lối chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, kết hợp lực lượng chính trị hùng hậu của quần chúng cách mạng với lực lượng vũ trang, lấy lực lượng chính trị làm cơ sở để hình thành và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân và lấy việc xây dựng lực lượng vũ trang gồm ba  thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; lấy đấu tranh vũ trang làm hình thức đấu tranh chủ yếu, có kết hợp trong một mức độ nhất định, với đấu tranh chính trị ở vùng sau lưng địch đồng thời coi trọng đấu tranh với địch trên mặt trận kinh tế. Nhờ đó, chúng ta đã phát huy được ưu thế tuyệt đối về chính trị và tinh thần của nhân dân ta đồng thời tranh thủ được những nhân tố thuận lợi của thời đại mới để khắc phục những khó khăn và chỗ yếu của một nước nhỏ, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lực lượng vũ trang nhỏ bé, lúc đầu chủ nghĩa đế quốc bao vây bốn mặt. Cuối cùng, sau chín năm chiến đấu vô cùng oanh liệt, quân và dân ta đã đánh thắng gần nửa triệu quân xâm lược nhà nghề của một tên đế quốc hùng mạnh.

Đó là bản anh hùng ca của một cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ mà chiến công tiêu biểu của nó – trận Điện Biên phủ vĩ đại – đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Cách mạng miền Nam là sự phát triển cao độ của những kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta trước đây vào những điều kiện mới.

...

Theo cuốn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, 2013, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, tr. 62 -63.