Ngày 31-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương (Gọi tắt là Ban chỉ đạo 94) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Sáu tháng đầu năm 2013, Ban chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong toàn quân xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kịp thời thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, định hướng kịp thời về tư tưởng và giải pháp phòng, chống, bảo đảm kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động DBHB nói chung và trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nói riêng.

Kết quả nổi bật, đã kịp thời triển khai đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội. Báo Quân đội nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức chặt chẽ lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền phòng, chống DBHB cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. Học viện Chính trị, Trường Đại học Chính trị, Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại học Nguyễn Huệ… bước đầu triển khai, phát huy lực lượng chuyên sâu trong đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên các mạng xã hội, blog cá nhân…

Cấp ủy các cấp trong toàn quân đã tập trung quán triệt tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương, tập trung khắc phục thiếu sót, hạn chế, rà soát kiện toàn ban chỉ đạo các cấp hoạt động nền nếp; nâng cao nhận thức trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong đấu tranh phòng, chống DBHB, tạo sự chuyển biến tích cực; chú trọng xây dựng các tổ chức vững mạnh về chính trị, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn chặn sự thẩm lậu các tài tiệu văn hóa phẩm độc hại vào đơn vị, góp phần giữ vững sự thống nhất về nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trên cở sở dự báo cụ thể về nội dung, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện chống phá của các thế thực thù địch thời gian tới, Ban chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương đã triển khai cụ thể phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, trong đó tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp tình hình và thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên và các phương tiện thông tin của quân đội trong đấu tranh phòng, chống DBHB.

Ban chỉ đạo và cấp ủy các cấp trong toàn quân, tiếp tục triển khai nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về âm mưu, thủ đoạn DBHB; xây dựng, củng cố tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước các luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, quản lý chặt chẽ tình hình đơn vị và tình hình tư tưởng bộ đội; xây dựng củng cố các tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD…/.