(ĐCSVN) - Ngày 10/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học nhân văn quân sự (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận".

 

 Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng 
trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo.


Tham dự Hội thảo có: Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Minh Khải - Phó Giám đốc Học viện chính trị (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thắng - Viện Khoa học nhân văn quân sự; đại diện Hội đồng lý luận Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.  

   
Báo cáo đề dẫn do Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng trình bày tại Hội thảo nêu rõ: Trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; trong đó, chống phá trên lĩnh vực lý luận được xem như là một mũi đột phá quan trọng hàng đầu. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của xã hội ta; phủ định, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 
    
Trong tình hình mới, cuộc đấu tranh lý luận của chúng ta đòi hỏi phải mạnh mẽ hơn, có lời giải khoa học thỏa đáng với một lập trường cách mạng đúng đắn; đưa sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta tiếp tục tiến lên. 

Trong đấu tranh lý luận hiện nay, đòi hỏi rất cao tính chủ động, kiên quyết, tính khoa học và tính thuyết phục của những bài viết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận. Có như vậy, mới góp phần bảo vệ được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm thất bại, phá sản các trào lưu lý luận phản động, thù địch dưới mọi màu sắc; góp phần phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung và làm gia tăng sức sống cho lý luận ấy.

 

  Các đại biểu tham dự Hội thảo.


Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 32 bài tham luận. Các tham luận tập trung vào những vấn đề gốc rễ của chủ nghĩa Mác - Lênin như: Chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; chủ nghĩa xã hội và triển vọng phát triển của nó; nội dung, tính chất thời đại ngày nay; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh và độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; phong trào cách mạng thế giới và xu hướng phát triển của phong trào; bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại; các vần đề “nhân quyền”, “dân chủ ”, “dân tộc”, “tôn giáo”, chiến tranh và hoà bình; nhà nước pháp quyền; sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản; vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc... 
   
Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng nhấn mạnh:  Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên những vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhìn chung, các tham luận đã phê phán, phản bác một cách khá thuyết phục, có cơ sở lý luận và thực tiễn phong phú, được lập luận khá chặt chẽ, thể hiện rõ tính chất, yêu cầu đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận. Các bài viết đã nêu bật lên được tính chất phản khoa học, phi thực tiễn, phi lịch sử của những quan điểm lý luận sai trái, thù địch; đặc biệt đã vạch rõ tính chất phản động về chính trị, âm mưu thâm độc chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đấu tranh làm phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, góp phần bảo vệ và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.