Dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 114/ĐĐBQH-VP ngày 15/10/2019, nội dung như sau:

"Cử tri đề nghị xem xét, bổ sung các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến những năm 1950 - 1953 được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”.

Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, thời gian được tính từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954; địa bàn thực hiện nhiệm vụ được tính trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

Căn cứ quy định nêu trên, thời điểm năm 1950 - 1953, đất nước ta đang bị thực dân Pháp đô hộ; dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, toàn dân tộc tiến hành trường kỳ kháng chiến. Do vậy, các trường hợp dân công được huy động để phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng, cho cuộc kháng chiến của dân tộc thì đều được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

Minh Anh