Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của 19 Bộ, ngành (nguồn: Bộ Nội vụ)

Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả tự đánh giá Chỉ số cái cách hành chính (CCHC) năm 2017 của Bộ đạt 50.94/63.5 điểm, kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học là 29.08/36.5 điểm, tổng điểm là 80.02/100 điểm (xếp thứ 10 trên tổng số 19 các bộ, cơ quan ngang bộ; tăng 06 bậc so với năm 2016). Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 thể hiện sự quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực, nghiêm túc thực hiện công tác CCHC của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đối với điểm tự đánh giá, điểm thành phần của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 7 lĩnh vực như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 10.48/12 điểm; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ đạt 8/9 điểm; Cải cách thủ tục hành chính đạt 6.96/10 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 4/7 điểm; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 8.25/9.5 điểm; Cải cách tài chính công đạt 10.26/12.5 điểm; Hiện đại hoá hành chính đạt 3/3 điểm.

Điểm tự đánh giá của Bộ sau khi thẩm định tuy đạt mức khá (đạt 50.94/63.5 điểm) nhưng một số nội dung vẫn cần phải có sự nỗ lực, cố gắng để Chỉ số CCHC của Bộ có thể đạt được kết quả cao hơn nữa, như: hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công khai thủ tục hành chính (TTHC) đúng thời gian quy định; thực hiện xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4; hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin định kỳ đúng thời gian quy định...

Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học của Bộ năm nay đã được cải thiện  (đạt 29.08/36.5 điểm). Kết quả đánh giá của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương đối với công tác CCHC của Bộ cho thấy việc trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp công tác giữa Bộ và các địa phương đã được củng cố, tăng cường và cơ bản đã khắc phục được những hạn chế trong thời gian vừa qua.

Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ cho thấy công tác CCHC luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt; các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghiêm túc thực hiện và đạt được những kết quả nhất định./.

BL