Cựu chiến binh được hưởng mức 100% chi phí khám, chữa bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung như sau: "Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định để các đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, được hưởng chế độ 100% bảo hiểm y tế”.

Ngày 22/8/2019, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì đối tượng đã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng mức 80% chi phí khám, chữa bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, các đối tượng này, nếu là cựu chiến binh thì được hưởng mức 100% chi phí khám, chữa bệnh khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xem xét, báo cáo Chính phủ quyết định.

Minh Anh