Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Theo Nghị định số 12/2020/NĐ-CP, ngưng hiệu lực thi hành Điều 63 - Chế độ chính sách đối với kiểm ngư, điểm c khoản 1 Điều 64 - Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm ngư, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 - Nội dung chi hoạt động kiểm ngư cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2020./.

VA