Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng triển khai Chính phủ điện tử trong Bộ, ngành Tư pháp.

Cùng với đó là chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp về xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, ngành Tư pháp; chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, ngành trong việc xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp, đồng thời đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử./.

VT