leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, với nội dung: “Cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét tiếp tục cho các đối tượng tham gia chiến trường biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, Campuchia làm hồ sơ giải quyết chế độ huân, huy chương”.

Ngày 09/3/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xét khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 01 biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai thực hiện, đến nay cơ bản các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng đã được Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1530/VPCP-TCCV ngày 10/3/2014 và Hướng dẫn số 1196/BTĐKT-VII ngày 18/6/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thời gian giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 01 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, hoàn thành trong năm 2015. Vì vậy, việc tiếp tục xét, đề nghị Nhà nước khen thưởng cần được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Bộ Quốc phòng xin ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền, giải quyết phù hợp thực tiễn.
PV