leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Minh Liên 

Dự án ABS được thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2020, tại Hà Nội và Lào Cai. Mục tiêu chính của dự án là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen.

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm qua, bước sang năm 2020, Dự án sẽ tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính sách, văn bản về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Trong đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện, ban hành các tài liệu kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý để hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Nghiên cứu xây dựng đề xuất Hướng dẫn cơ chế tài chính sử dụng nguồn thu từ các hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Cùng với đó, phân tích, đánh giá và đề xuất nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen trong Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn mới; xây dựng tài liệu đào tạo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Phân tích, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Đa dạng sinh học (2008) bao gồm các quy định về quản lý nguồn gen, chia sẻ lợi ích và an toàn sinh học.

Năm 2020, dự án cũng sẽ hỗ trợ thiết lập và củng cố hệ thống hành chính trong quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, thông qua việc tăng cường phối hợp với các đơn vị Bộ, ngành liên quan trong việc lồng ghép các vấn đề ABS trong hệ thống quản lý y dược cổ truyền, quản lý nguồn gen và sở hữu trí tuệ liên quan đến nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen. Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền quốc gia (Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT) thực hiện Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Ghi nhận nỗ lực của Ban Giám đốc dự án trong năm qua, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, dự án ABS hướng đến mục tiêu thiết thực, khi việc triển khai thí điểm dự án với mô hình hợp tác công tư được thực hiện tại tỉnh Lào Cai, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và bảo tồn được nhiều nguồn gen quý.

Để dự án hoàn thành đúng thời hạn vào tháng 10/2020, Thứ trưởng chỉ đạo, Ban Giám đốc dự án và Tổng cục Môi trường cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các đơn vị, đưa vào xây dựng kế hoạch hoạt động 2020 một cách cụ thể, trên cơ sở đó, thông qua Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ.

 

BL