Theo đó, đáng chú ý là các biểu mẫu như:

- Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự; Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Quyết định giải quyết việc khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho thẩm phán và dành cho chánh án);

- Quyết định trưng cầu giám định; 

- Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự;

- Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự…/.

Phương Vy