Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo (bên phải)
phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Hội thảo đã đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt. Các tham luận đã thể hiện sinh động rằng những tầm nhìn của Hồ Chí Minh và Fidel Castro về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng là những tầm nhìn sống động, bởi vậy Hồ Chí Minh và Fidel không bao giờ trở thành quá khứ mà luôn luôn là những người đồng hành, những người đương thời với chúng ta.

Hội thảo được tổ chức theo 3 chuyên đề với tham luận của các diễn giả Việt Nam và Cuba. Chuyên đề 1 có chủ đề “Cán bộ Đảng trong tiến trình cách mạng - Công tác đào tạo như nền tảng cho thành công của một chương trình chính trị”. Trong chuyên đề này, phía Việt Nam trình bày tham luận “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình thực hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam” của tác giả Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phía Cuba trình bày tham luận “Tư tưởng của Tổng tư lệnh Fidel Castro về đào tạo và rèn luyện cán bộ lãnh đạo Đảng” của Thạc sĩ Dianelys Garcia Acosta, PGS Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Trong chuyên đề 2 “Lịch sử và văn hóa: Những trụ cột của cách mạng” phía Việt Nam trình bày tham luận “Cội nguồn lịch sử và sức mạnh văn hóa trong cách mạng Việt Nam” do tác giả Lưu Văn Quảng, Viện trưởng Viện Chính trị học thực hiện; tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam” do PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thực hiện. Thạc sĩ Yaidianis Aleman Ruffin, PGS Trường Đảng Nico Lopez, đại diện cho phía Cuba trình bày tham luận “Cách mạng Cuba, đứa con tinh thần của văn hóa và tư tưởng”.

Chuyên đề cuối cùng có tiêu đề “Vai trò của Đảng Cộng sản trong triển khai các nhiệm vụ cách mạng”, tác giả Mary Carmen Pupo Pena, Giảng viên Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez, đã trình bày tham luận “Đảng Cộng sản Cuba như một chính đảng cách mạng xã hội chủ nghĩa - Vai trò của Fidel trong việc hình thành Đảng”. PGS. TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trình bày tham luận “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc”./.

Tin, ảnh: Khắc Kiên