Chiều 31/10, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cơ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII) đến đảng viên của Đảng bộ Cơ quan trên 3 điểm cầu (Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Nhân nhấn mạnh: Các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là những nội dung quan trọng và có tính chiến lược. Vì vậy, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí tin tưởng các đảng viên trong Đảng bộ tiếp thu tốt các nội dung được quán triệt, từ đó hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBKT Trung ương nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

 

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng đầu năm 2019; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

HH