Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè.

Theo đó, các đại biểu được giới thiệu về tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Các chuyên đề về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X…

Đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Theo đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cập nhật các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, giúp các đồng chí vận dụng sáng tạo, khoa học, áp dụng phù hợp vào công tác giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Thanh Nam