Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương quán triệt Chỉ thị

Ngày 12/7, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trực tiếp quán triệt các nội dung chủ yếu của Chỉ thị. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, thống nhất tinh thần chỉ đạo của chỉ thị, bám sát các phụ lục của chỉ thị, kế hoạch của tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Đồng chí lưu ý các cấp ủy phải lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của Đại hội Đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cần đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các đại biểu phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác chuẩn bị nhân sự để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở cấp mình. Việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phải có tầm nhìn lâu dài... Ngay sau hội nghị, các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công, đúng tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Thành Chung