GIỚI THIỆU BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Chức năng:

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, hệ thống tư liệu, văn kiện điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc trong cả nước; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân.

Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

II. Nhiệm vụ:

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục:

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; hoạt động của bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

- Tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền các kinh nghiệm, sáng kiến, thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Nhận định, bình luận sắc bén, kịp thời theo quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và thế giới được bạn đọc quan tâm.

- Đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa tinh thần của của Nhân dân.

2. Diễn đàn của Nhân dân:

- Tổ chức trao đổi những vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bạn đọc và Nhân dân quan tâm.

- Phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

- Là nơi giao tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, phản hồi giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

3. Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân:

- Phát hiện, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Tham gia tuyên truyền về đối ngoại:

- Thực hiện tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đường lối đối ngoại của Đảng.

- Tuyên truyền lịch sử truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ổn định, dân chủ và phát triển, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ, hợp tác, ủng hộ Việt Nam.

5. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực:

- Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh với các luận điểm sai trái xuyên tạc trên cả ba lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa và văn học nghệ thuật.

- Đấu tranh phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực về tệ nạn xã hội.

- Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

6. Xây dựng, vận hành và quản lý "Hệ thống tư liệu, văn kiện Đảng":

Xây dựng, bổ sung, cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin dữ liệu điện tử nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển C.Mác, F.ăng ghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách chính trị; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; những nghiên cứu mới về Mác - Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh và các lãnh tụ.

7. Khai thác, tích hợp thông tin:

Khai thác và tích hợp thông tin từ các trang thông tin điện tử của các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

8. Vận hành và quản lý "Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh”:

Xây dựng, bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin cơ sở dữ liệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Đồng thời tiếp tục quảng bá giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

- Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

9. Xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện:

Xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng; đẩy mạnh xây dựng kênh truyền hình internet theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xem truyền hình internet; xây dựng cổng giao tiếp điện tử giữa Đảng và Nhân dân trên mạng internet.

10. Tổ chức hoạt động kinh tế của Báo:

- Thực hiện các dịch vụ điện tử trên Báo theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông - quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

III. Tổ chức bộ máy của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương (cấp Tổng cục), có trụ sở riêng, có con dấu và tài khoản cấp 2, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo gồm:

* Hội đồng Biên tập

1. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng

2. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên

3. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên

4. Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên

7. Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên thường trực.

* Ban Biên tập

– Tổng Biên tập: Trần Doãn Tiến

– Phó Tổng Biên tập Thường trực: Nguyễn Công Dũng

– Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Trọng Hậu

– Phó Tổng Biên tập: Đỗ Thị Thu Hiên

– Ủy viên Ban Biên tập: Phạm Đức Thái

* Các đơn vị trực thuộc Ban Biên tập

1. Ban Thư ký Tòa soạn

– Trưởng ban: Vũ Diệu Thu

– Điện thoại: 080.48253

2. Ban Thời sự

– Trưởng ban: Lương Thị Thanh Hoa

– Điện thoại: 080.48952

3. Ban Xây dựng Đảng

– Trưởng ban: Nguyễn Văn Minh

– Điện thoại: 080.48951

4. Ban Chuyên đề

– Phó Trưởng ban phụ trách: Đặng Ngọc Hiếu

– Điện thoại: 080.48934

5. Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

– Trưởng ban: Trần Anh Tuấn

– Điện thoại: 080.48905

6. Trung tâm Truyền hình Internet

– Giám đốc: Nông Văn Mạnh

– Điện thoại: 080.45679

– Phó Giám đốc: Đặng Phạm Hải

- Điện thoại: 080.45682

7. Ban Tiếng nước ngoài

- Phó Trưởng ban: Vũ Khắc Kiên

- Điện thoại: 080.48237

- Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Yến

- Điện thoại: 080.48823

8. Văn phòng

– Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Mai Phương

– Điện thoại: 080.48348

– Phó Chánh Văn phòng: Trần Hồng Quỳnh

– Điện thoại: 080.48520

9. Trung tâm Truyền thông và Quảng cáo

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thanh Cao

– Điện thoại: 080.49365

10. Trung tâm Kỹ thuật

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Hồng Phong

– Điện thoại: 080.48915

- Phó Giám đốc Trung tâm: Lại Hợp Đông

– Điện thoại: 080.48157

11. Cơ quan đại diện các tỉnh phía Nam

- Trưởng Cơ quan đại diện: Nguyễn Vũ Anh

- Điện thoại: 080.85888

- Phó Trưởng Cơ quan đại diện: Phan Thị Quỳnh Mai

- Điện thoại: 080.84188

Phòng 611, số nhà 87 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080.84168                     Fax: 080.83521

Số 26 đường Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 080.51538                     Fax: 080.51539

Email: thuongtruhcm@cpv.org.vn, ttphianam@gmail.com

IV. Trụ sở Tòa soạn

Số 381, Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 080.48162                      Fax: 080.44175

Email: dangcongsan.vn@btgtw.vn; toasoan@dangcongsan.vn