SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
28-NQ/TW Về cải cách chính sách bảo hiểm hội 23/05/2018
27-NQ/TW Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
26-NQ/TW Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 19/05/2018
58/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang 17/05/2018
01-QĐi/TW Về trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng 10/05/2018
64-HD/BTGTW Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban thư khóa XIIvề tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 10/05/2018
04-HD/UBKTTW Thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử kỷ luật đảng viên vi phạm 22/03/2018
23-NQ/TW Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 22/03/2018
132-QĐ/TW Về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018
129-QĐ/TW Thành lập Ban Chỉ đạo kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về "Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" 05/03/2018
127-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ sở , phường, thị trấn 01/03/2018
23-CT/TW Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 09/02/2018
30-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho sở , phường, thị trấn 08/02/2018
02-HD/TW Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu luận 08/02/2018
124-QĐ/TW Về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - hội nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cán bộ, đảng viên 02/02/2018
29-KL/TW Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Đảng viên làm kinh tế nhân 31/01/2018
121-QĐ/TW Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban thư quản 25/01/2018
22-CT/TW Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 23/01/2018
57-HD/BTG Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn sự kiện lịch sử trong năm 2018 22/01/2018
04-KL/BTCTW Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 22/01/2018

Xem nhiều

Văn bản mới