SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
11-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 19/01/2017
08-NQ/TW Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 16/01/2017
21 - HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 05/01/2017
2045 - CV/BTCTW Về xác định trình độ luận chính trị 29/12/2016
19-TB/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản 29/12/2016
11-CT/TW Về việc tổ chức Tết năm 2017 20/12/2016
55-QĐ/TW Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 19/12/2016
10-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 15/12/2016
1901 - CV/BTCTW Thực hiện Kết luận số 13 của Ban thư về việc xác định tuổi của đảng viên 05/12/2016
07-NQ/TW Về chủ trương, giải pháp cấu lại ngân sách nhà nước, quản nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững 18/11/2016
09-CT/TW Về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 17/11/2016
18-HD/BTGTW Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhân rộng điển hình học tập, làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 10/11/2016
06-NQ/TW Về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 05/11/2016
104-QĐ/BDVTW Về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác thuộc Ban Dân vận Trung ương đi thực tiễn địa phương, sở 04/11/2016
08/CT-TW Về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 02/11/2016
05-NQ/TW Về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế 01/11/2016
04-NQ/TW Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 30/10/2016
09-KL/TW Về tình hình kinh tế - hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 19/10/2016
03-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 14/10/2016
15-HD/BTGTW Về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vềXây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 14/10/2016

Xem nhiều

Văn bản mới