SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
21-CT/TW Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 20/01/2018
20-CT/TW Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 18/01/2018
19-CT/TW Về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới 10/01/2018
10-QC/VPTW Về hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy 10/01/2018
214-KH/BKTTW kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020" 09/01/2018
17-CT/TW Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 04/01/2018
684-QĐ/UBKTTW Ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 03/01/2018
109- QĐ/TW Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 03/01/2018
26-KL/TW Về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay 29/12/2017
16-CT/TW Về việc tổ chức Tết năm 2018 22/12/2017
105-QĐ/TW Về phân cấp quản cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 19/12/2017
24/KL-TW Về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển 15/12/2017
668-QĐ/UBKTTW Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 01/12/2017
23-KL/TW Về tăng cường chỉ đạo, quản , phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ 22/11/2017
52-HD/BTGTW Về Học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 20/11/2017
102-QĐ/TW Quy định về xử kỷ luật đảng viên vi phạm 15/11/2017
51-HD/BTGTW Về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 13/11/2017
22-KL/TW Về kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Nội giai đoạn 2011 - 2020 07/11/2017
19-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản , nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 25/10/2017
18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 25/10/2017

Xem nhiều

Văn bản mới