SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
21-NQ/TW Về công tác dân số trong tình hình mới 25/10/2017
20-NQ/TW Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới 25/10/2017
21-KL/TW Về kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 24/10/2017
98-QĐ/TW Về luân chuyển cán bộ 07/10/2017
99-QĐ/TW Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 03/10/2017
18-KL/TW Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới 22/09/2017
09-QĐ/VPTW Về một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 22/09/2017
02-HD/UBKTTW Về thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng 12/09/2017
46-HD/BTGTW Về công tác giáo dục luận chính trị năm 2018 08/09/2017
99-KH/BTCTW Tổ chức thi nâng ngạch công chức xét thăng hạng viên chức trong quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - hội năm 2017 30/08/2017
38-HD/BTGTW Về công tác tuyên truyền tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) 04/08/2017
90-QĐ/TW Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban thư quản 04/08/2017
89-QĐ/TW Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản các cấp 04/08/2017
3022-CV/BTGTW Tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 02/08/2017
37-HD/BTGTW Về tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) vềHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 02/08/2017
14-CT/TW Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người công với cách mạng 19/07/2017
36-TB/TW Về công tác luân chuyển cán bộ 19/07/2017
2952-CV/BTCTW Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng 20/06/2017
26-HD/VPTW Về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy 08/06/2017
11-NQ/TW Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 03/06/2017

Xem nhiều

Văn bản mới