SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
12-NQ/TW Về tiếp tục cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 03/06/2017
10-NQ/TW Về phát triển kinh tế nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 03/06/2017
1696-QĐ/BTCTW Về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - hội 29/05/2017
978-KH/BDVTW Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 24/05/2017
958-KH/BDVTW Về tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-/TW Quyết định số 218-/TW; đề xuất chế kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - hội nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cán bộ, đảng viên 22/05/2017
34-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) 11/05/2017
31-HD/BTGTW Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban thư (khóa XII) vềĐẩy mạnh công tác thông tin sở trong tình hình mới 20/04/2017
926-KH/BDVTW-BCSĐCP Về triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận năm 2017 18/04/2017
30-HD/BTGTW Về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018 13/04/2017
22-TB/TW Kết luận của Ban thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban thư Trung ương Đảng khóa X 11/04/2017
802-KH/BDVTW Về khảo sát, nghiên cứu Đề án xây dựng Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ 28/03/2017
28-HD/BTGTW Tuyên truyền vềNăm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 27/03/2017
771-KH/BDVTW Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017 08/03/2017
06 - HD/BTCTW Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương 24/02/2017
27-HD/BTGTW Về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 20/02/2017
112-TB/BDVTW Về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương 16/02/2017
69-QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên sở trong doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp vốn nhà nước chi phối 13/02/2017
1998-CV/BTGTW Về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vềĐẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 10/02/2017
66-QĐ/TW Về thể loại, thẩm quyền ban hành thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
11-KL/TW Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới 19/01/2017

Xem nhiều

Văn bản mới