(ĐCSVN) - Ngày 11/01/2010, Tỉnh ủy Đắc Lắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm chỉ đạo điểm, kết quả năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; đồng chí Niê Thuật, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Đắc Lắc tới dự Hội nghị.

 

 Đồng chí Huỳnh Đảm phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh và Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của TP. Ban Mê Thuật và các huyện, cùng nhiều đại biểu tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Sau 3 năm thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh Đắc Lắc, thu được những kết quả thiết thực, có sức thu hút, lan toả ngày càng cao, có nhiều điển hình, cách làm hay, hiệu quả, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua Cuộc vận động góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Công tác chỉ đạo điểm nói riêng, công tác chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động nói chung được tiến hành bài bản, chặt chẽ; bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tiễn ở địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc, coi trọng việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiêu biểu... Tuy nhiên bên cạnh đó, Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc cũng còn một số hạn chế, đó là: Công tác chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng chưa thường xuyên, sâu sát; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng; ở một số cơ quan, đơn vị sự chuyển biến thông qua hành động cụ thể chưa rõ nét; sự góp ý của nhân dân cho cán bộ, đảng viên chưa nhiều, có nơi còn biểu hiện nể nang, né tránh...Hội nghị cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt hơn trong năm 2010.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, cũng như trong công tác chỉ đạo điểm của tỉnh Đắc Lắc. Đồng chí mong rằng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thông qua các hoạt động thực tiễn cụ thể, thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; gắn Cuộc vận động với việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; đồng thời, gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.