Ngày 11/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 2 năm chỉ đạo điểm, kết quả năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Huỳnh Đảm mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thông qua các hoạt động thực tiễn cụ thể, thiết thực. Tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiêu biểu; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Cuộc vận động được gắn với việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Qua 3 năm thực hiện và 2 năm chỉ đạo điểm, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, thu được những kết quả thiết thực, có sức thu hút, lan tỏa ngày càng cao. Nhiều điển hình, cách làm hay, hiệu quả đã có những tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Công tác chỉ đạo điểm nói riêng, công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động nói chung được tiến hành bài bản, chặt chẽ; bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tiễn ở địa phương, từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, coi trọng việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiêu biểu... Tuy nhiên, cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng còn một số hạn chế: công tác chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; sự chuyển biến thông qua hành động cụ thể ở một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; sự góp ý của nhân dân cho cán bộ, đảng viên chưa nhiều, có nơi còn biểu hiện né tránh.../.