Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao huy hiệu 70 năm tuổi cho ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1927, vào Đảng ngày 19/5/1948 là  lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; gắn bó, đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Sơn và ghi nhận công lao, sự hi sinh, phấn đấu liên tục, bền bỉ của ông Sơn đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc tết gia đình. Mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

PV