Giai đoạn 1975 - 1985, công tác tuyên giáo đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thống nhất về chính trị và tư tưởng trong việc sớm thống nhất đất nước ngay sau khi giành được thắng lợi giải phóng miền Nam, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác tuyên giáo đã kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng, động viên toàn dân khắc phục khó khăn, gian khổ, tìm cách tháo gỡ khó khăn, tìm tòi cơ chế quản lý mới phù hợp với thực tiễn. Công tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn cùng với các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, lưu thông phân phối đã có sáng tạo đổi mới cơ chế quản lý. Những nhân tố tích cực đó giúp Trung ương tổng kết và có những quyết định, chính sách mới, tạo tiền đề và điều kiện cho công cuộc đổi mới.

Theo Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), tr. 186.